Pagalbos mokiniui specialistai

 

Aušra Apšegaitė

Socialinė pedagogė (5–8 klasėms)

el. paštas ausra.apsegaite@balsiumokykla.lt

Kabineto Nr. 240

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Konsultavimas/pagalbos mokiniui, mokytojui ir tėvams teikimas;
 • prevencinės veiklos organizavimas, prevencinių renginių koordinavimas ir vykdymas;
 • mokinių lankomumo kontrolės sistemos tobulinimas;
 • motyvacijos mokymosi procesui stiprinimas;
 • savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas.           

Dalia Kazlauskaitė.JPG

Dalia Kazlauskaitė

Socialinė pedagogė (1–4 klasėms)

el. paštas dalia.kazlauskaite@balsiumokykla.lt

Kabineto Nr. 240

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Konsultavimas/pagalbos mokiniui, mokytojui ir tėvams teikimas;
 • prevencinės veiklos organizavimas, prevencinių renginių koordinavimas ir vykdymas;
 • programos „Pienas vaikas“ ir „Vaisiai vaikams“ koordinavimas;
 • nemokamo maitinimo koordinavimas;
 • mokinių lankomumo kontrolės sistemos tobulinimas;
 • motyvacijos mokymosi procesui stiprinimas;
 • savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas. 

Valdone.JPG

Valdonė Isiūnaitė

Psichologė (1–4 klasėms)

el.paštas valdone.isiunaite@balsiumokykla.lt

Kabineto Nr. 239

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Vaikų emocijų ir elgesio sunkumų, intelektinių gebėjimų įvertinimas;
 • psichologinis konsultavimas;
 • psichologinių problemų prevencijos programų įgyvendinimas;
 • mokyklos bendruomenės švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

 

 

edvardas-Å¡idlauskas.png

Edvardas Šidlauskas

Psichologas (5–8 klasėms)

el.paštas edvardas.sidlauskas@balsiumokykla.lt

Kabineto Nr. 242

Pagrindinės veiklos sritys:

 • psichologinis konsultavimas: mokinių konsultavimas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
 • psichologinis mokinio įvertinimas;
 • švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija.

olga_telesova.jpg

Olga Telešova

Spec. pedagogė

el.paštas olga.telesova@balsiumokykla.lt

Kabineto Nr. 211

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Veda individualiąsias (1 mokinys), pogrupines (2 – 4 mokiniai) ir grupines (5 – 10 mokinių) pratybas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus bei lavinant jų sutrikusias funkcijas;
 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato jų specialiuosius ugdymosi poreikius, žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 • Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, parinkti tinkamus ugdymosi būdus ir metodus, pritaikyti ir/ar individualizuoti Bendrąsias programas;
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, SUP mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • Rengia specialiąsias mokymo priemones;
 • Šviečia mokyklos bendruomenę SUP mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus.

Agnieška Mickievič 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

el.paštas agnieska@balsiumokykla.lt

Kabineto Nr. 150

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Teikti pirmą pagalbą;
 • Atlikti patikras dėl pedikuliozės;
 • Sveikos gyvensenos ugdymas ir propagavimas;
 • Teikti konsultacijas mokinių sveikatos išsaugojimo ir  stiprinimo klausimais;
 • Esant poreikiui įgyvendinti  užkrečiamųjų ligų epidemiologinės  priežiūros priemones;
 • Organizuoti imunoprofilaktiką mokykloje;

Prižiūrėti, kad mokinių maitinimas būtų organizuojamas pagal mokyklos steigėjo patvirtintus valgiaraščius ir užkandžių asortimento sąrašus. 

Laura Katinien�.jpg

Laura Katinienė

Logopedė

el.paštas laura.katiniene@balsiumokykla.lt

Kabineto Nr. 103

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus (tiria ir įvertina mokinių tartį, rašymo ir skaitymo gebėjimus);
 • nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, dėl jų kylančius specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • individualių, pogrupinių, grupinių užsiėmimų (pratybų) metu šalina mokinų tarties sutrikimus bei padeda vaikams, susiduriantiems su mokymosi sunkumais skaitymo bei rašymo srityse (pagalba mokiniams teikiama ne pamokų metu);
 • šviečia tėvus, mokyklos pedagogus vaikų kalbos, komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais.

 
Atnaujinta: 2018-04-12