Pagrindinis ugdymas

Įgiję pradinį išsilavinimą, mokiniai pradeda mokytis pagal Pagrindinio ugdymo programą.
 
Privaloma Pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių: I dalis – ketveri metai (5-8 klasės), II dalis – dveji metai ( 9-10 klasės).
 
Balsių progimnazijoje mokiniai baigia I dalies Pagrindinio ugdymo programą.
 
Ugdymas vykdomas ne tik mokykloje, bet ir už mokyklos ribų, mokyklos socialinių partnerių edukacinėse aplinkose: muziejuose, lauko erdvėse  ir t.t.
 
Mokyklos mokymosi aplinka sudaro galimybes mokinių aktyviam ugdymui(si), mokymuisi  įvairaus dydžio grupėse, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai. Sudarytos sąlygos dirbti inovatyviai naudojant šiuolaikines mokymo technologijas.
 
Antros užsienio kalbos pradedama mokytis 5 klasėje.
 
"Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui." – Seneka
 Atnaujinta: 2015-11-26