Ugdymo organizavimas

Informacija parengta pagal Vilniaus Balsių progimnazijos 2015-2016 ir 2016-2017 m.m. ugdymo planą.

I. Ugdymo proceso organizavimas

1.        Ugdymo procesas 2015-2016 m. m. ir 2016-2017 m. m.  pradedamas rugsėjo 1 d.,

2.        Ugdymo proceso trukmė:

Klasė

2015-2016 m. m.

2016-2017 m. m.

Trukmė savaitėmis

Pradžia

Pabaiga

Pradžia

Pabaiga

1-5 kl.

2015-09-01

2016-05-31

2016-09-01

2017-05-31

32

6-8 kl.

2015-09-01

2016-06-03

2016-09-01

2017-06-05

34


3.        Mokymosi dienų skaičius gali būti keičiamas pasikeitus švenčių dienų datoms ar su švenčių dienomis sutampančių poilsio dienų perkėlimo tvarkai.

4.        Pamokų laikas:

Pamoka

Laikas

1.

8.00–8.45

2.

8.55–9.40

3.

9.50–10.35

4.

10.50–11.35

5.

11.55–12.40

6.

13.00–13.45

7.

13.55–14.40

8.

14.50-15.35

 

5.        Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė:

 

2015-2016 m. m.

2016-2017 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Prasideda

Baigiasi

I pusmetis (5-8 kl.)

2015-09-01

2016-01-22

2016-09-01

2017-01-20

II pusmetis (5-8 kl.)

2016-01-25

2016-06-03

5 kl. 05-31

2017-01-23

2017-06-02

5 kl. 05-30

 

6.        Ugdymo proceso metu 5 klasių mokiniams skiriamos atostogos ir papildomos 5 mokymosi dienų atostogos:

Atostogos

2015-2016 m. m.

2016-2017 m. m.

Pradžia

Pabaiga

Pradžia

Pabaiga

Rudens

2015-10-26

2015-10-30

2016-10-31

2016-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2015-12-28

2016-01-08

2016-12-27

2017-01-06

Žiemos atostogos

2016-02-15

2016-02-15

2017-02-17

2017-02-17

Papildomos (5kl.)

2016-02-17

2016-02-19

2017-02-13

2017-02-15

Pavasario (Velykų)

2016-03-21

2016-03-25

2017-04-10

2017-04-14

Papildomos (5kl.)

2016-03-28

2016-04-01

2017-04-03

2017-04-07

Papildomos (5 kl.)

2016-04-28

2016-04-29

2017-05-02

2017-05-03

Vasaros

2016-06-01

2016-08-31

2017-05-31

2017-08-31

 

Ugdymo proceso metu 6-8 klasių mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

2015-2016 m. m.

2016-2017 m. m.

Pradžia

Pabaiga

Pradžia

Pabaiga

Rudens

2015-10-26

2015-10-30

2016-10-31

2016-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2015-12-28

2016-01-08

2016-12-27

2017-01-06

Žiemos atostogos

2016-02-15

2016-02-15

2017-02-17

2017-02-17

Pavasario (Velykų)

2016-03-21

2017-03-25

2017-04-10

2017-04-14

Vasaros

2016-06-06

2016-08-31

2017-06-05

2017-08-31

7.        Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

8.        Paskelbus ekstremalią padėtį, kuri kelia pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, Mokyklos vadovas priima sprendimą dėl ugdymo proceso koregavimo ir informuoja steigėją – Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo departamento Švietimo planavimo ir organizavimo skyrių.

9.        Jei oro temperatūra - 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai, jei temperatūra - 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, gali nevykti 6-8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

9.1.  Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, dienyne žymimos datos ir parašoma: „Pamokos nevyko dėl...“; koreguojamas dalyko teminis planas.

9.2.  Jei paskelbus ekstremalią ir ypatingą epideminę situaciją mokiniai atvyksta į Mokyklą, klasės vadovai garantuoja vaikų užimtumą, informuoja tėvus/globėjus apie esamą pavojų ir rekomenduoja vaikams savarankišką mokymąsi namuose.

II. Mo​kyklos ugdymo turinio formavimas ir įgyvendinimas

1.    Mokyklos sudaryta darbo grupė parengia UP visai pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti.

2.    2015–2016 m. m. ir 2016-2017 m. m. pagrindinio ugdymo programos I dalies (5-8 kl.) vykdymo lentelė. Ugdymo dalykai ir jiems skiriamas valandų skaičius per savaitę.

Dalykai

5-6 kl.

5 kl.

6 kl.

7 kl.

8 kl.

7-8 kl.

Iš viso

5-8 kl. per savaitę

Iš viso 5/6-8 kl. per mokslo metus

Dorinis ugdymas

(tik. arba etika)

2

1

1

1

1

2

4

32/102

Lietuvių kalba

10

5

5

5

5

10

20

60/510

Anglų k. (1-oji)

6

3

3

3

3+1*

6+1*

12+1*

96/

Rusų, vok. arba

pranc. k. (2-oji)

2+1*

1*

2

2

2

4

6+1*

32*/204

Matematika

8

4

4

4

4

8

16

128/408

Informac. techn.

2

1

1

1

0

1

3

32/68

Gamta ir žmogus

4

2

2

0

0

0

4

64/68

Biologija

0

0

0

2

1

3

3

0/102

Chemija

0

0

0

0

2

2

2

0/68

Fizika

0

0

0

1

2

3

3

0/102

Istorija

4

2

2

2

2

4

8

64/204

Pilietiškumo pagr.

0

0

0

0

0

0

0

0/0

Geografija

2

0

2

2

2

4

6

0/204

Ekonomika ir versl.

0

0

0

0

0

0

0

0/0

Dailė

2

1

1

1

1

2

2

32/102

Muzika

2

1

1

1

1

2

4

32/102

Technologijos

4

2

2

2

1

3

7

64/170

Kūno kultūra

5

3

2

2

2

4

9

96/204

Mokinio krūvis

 

25+1*

28

29

29+1*

 

 

 

Privalomų pamokų skaičius per sav. BUP

min

26/28

28

29

30

min

 

 

* Mokyklos nuožiūra  skiriamos privalomos pamokos mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti įeinančios į minimalų mokinio krūvį pagal BUP

 

4x3*

4x3*

3x3*

3x3*

 

   42

(14x3)

5 kl. -384

6-8 kl.-1020

** Žmogaus saugai   per m. m.  integruojama į ugdymo turinį

32/34 **

16 **.

17 **

15**

19**

34 **

 

5 kl. -16

6-8  kl.-51

 

3.      2015-2016 m.m. ir 2016-2017 m.m. Mokykla savo nuožiūra skiria pamokas (mokinio ugdymo poreikiams tenkinti), kurios įeina į mokinio krūvį (28 p. lentelėje žymima viena žvaigždute*):

3.1.8 klasėse - 1 anglų k. pamoka (1-oji);

3.2.5 klasėse  - 1 užsienio k. pamoka (2-oji);

4.        2015-2016 m.m. ir 2016-2017 m.m. Mokykla savo nuožiūra skiria pamokas (mokinio ugdymo poreikiams tenkinti), kurios neįeina į mokinio krūvį:

4.1.  Siūlomiems dalykų neprivalomiems moduliams:

4.1.1.           5-8 klasėse pasirenkamas 2 val./sav. dainavimo modulis.

4.1.2.           5 klasėse pasirenkamas 1 val./sav. etnokultūros modulis

4.1.3.           7 klasėse pasirenkamas 1val./sav. biologijos modulis, bendradarbiaujant su Klaipėdos jūrų muziejumi.

4.2.  Ilgalaikėms konsultacijoms:

4.2.1.           8 klasėse 1 val. lietuvių kalbos mokinių pasiekimams gerinti;

4.2.2.           8 klasėse 1 val. matematikos mokinių pasiekimams gerinti.

4.3.  Konsultacijoms:

4.3.1.           5-6 klasėse 1 val. kūno kultūros pasiekimams gerinti;

4.3.2.           7-8 klasėse 1 val. kūno kultūros pasiekimams gerinti;

4.3.3.           5-6 klasėse 1 val. informacinių technologijų pasiekimams gerinti;

4.3.4.           7-8 klasėse 1 val. informacinių technologijų pasiekimams gerinti;

4.3.5.           5-6 klasėse 5 val. suteikiant pagalbą namų darbams ruošti.

4.4.  Kitos nepanaudotos pamokos numatomos kitų dalykų konsultacijoms (mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ir gabiems).

4.5.  5-8 klasėms skiriama 1 val./sav. klasės valandėlei, kuri yra visų mokomųjų dalykų tvarkaraštyje. Klasės vadovo darbo plane turi būti numatomos klasių valandėlių temos ir joms skiriamų valandų skaičius.

4.6.  Į klasės valandėlės veiklą integruojama žmogaus saugos, etninės kultūros, sveikatos, pilietiškumo ugdymas, bendrųjų kompetencijų ir socialinių įgūdžių ugdymas, ugdymas karjerai, prevencinės programos.

5.    Žmogaus sauga integruojama į mokomuosius dalykus bei klasių vadovų organizuojamą veiklą. Žr. 1 priedas.

6.    Iki 10 mokymosi dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai, ugdymui karjerai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Šios mokymosi dienos nurodytos 2 priede.

6.1.  Kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, projektinė, socialinė, prevencinė veikla vykdoma mokytojų/klasės vadovų pageidaujamu laiku (teikiamas prašymas direktoriui ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas).

6.2.  Klasių vadovai atsakingi už šių ugdymosi veiklų įgyvendinimą, tėvų informavimą (el. paštu)  ir mokinių supažindinimą su saugos ir sveikatos instrukcija prieš kiekvieną išvyką.

7.    5-8 klasių mokiniams privaloma socialinė veikla. Kiekvienam mokiniui skiriama ne mažiau 5 valandų arba 1 mokymosi diena. (Žr. 3 priedas).

7.1.  Socialinė veikla siejama su pilietiškumo ugdymu, Mokyklos bendruomenės projektais, kultūrinėmis bei socializacijos programomis. Socialinę veiklą sudaro: Mokyklos aplinkos tvarkymas, savitvarka klasėje, budėjimas Mokykloje, Mokyklos bendruomenės veiklos sklaida įvairiomis informavimo priemonėmis, dalyvavimas Mokyklos renginiuose, pilietinio ir tautinio ugdymo projektų vykdyme, Mokyklos puošimas šventėms, renginių organizavimas, pagalba bibliotekoje ir kt.

7.2.  Už mokinių socialinės veiklos apskaitą yra atsakingi klasių vadovai. Socialinės veiklos apskaita fiksuojama individualiuose mokinių socialinės veiklos apskaitos lapuose ir klasės vadovo suvestinėje.

__________________________________________________
Atnaujinta: 2016-03-16