Ugdymo organizavimas

Informacija parengta pagal Vilniaus Balsių progimnazijos 2017-2018 ir 2018-2019 m.m. ugdymo planą

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

1.        Ugdymo procesas 2017-2018 m. m. pradedamas rugsėjo 1 d.

2.        Ugdymo proceso trukmė:

Klasė

2017-2018 m. m.

Trukmė savaitėmis/ugdymosi dienomis

2018-2019 m. m.

Trukmė savaitėmis/ugdymosi dienomis

Pradžia

Pabaiga

 

Pradžia

Pabaiga

5-8 kl.

2017-09-01

2018-06-15

36 /181

2018-09-01

2019-06-22

37 /185


3.        Mokymosi dienų skaičius gali būti keičiamas pasikeitus švenčių dienų datoms ar su švenčių dienomis sutampančių poilsio dienų perkėlimo tvarkai.

4.        Pamokų laikas:

Pamoka

Laikas

1.

8.00-8.45

2.

8.55-9.40

3.

9.50-10.35

4.

10.50-11.35

5.

11.55-12.40

6.

13.00-13.45

7.

13.55-14.40

8.

14.50-15.35

9.

15.45-16.30

5.        Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė:

 

2017-2018 m. m.

2018-2019 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Prasideda

Baigiasi

I pusmetis (5-8 kl.)

2017-09-01

2018-01-31

2018-09-01

2019-01-31

II pusmetis (5-8 kl.)

2018-02-01

2018-06-15

2019-02-01

2019-06-21


6.        Ugdymo proceso metu 5-8 klasių mokiniams skiriamos atostogos (bendra trukmė 17 ugdymo dienų,  į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių dienos):

Atostogos

2017-2018 m. m.

2018-2019 m. m.

Pradžia

Pabaiga

Pradžia

Pabaiga

Rudens

2017-10-30

2017-11-03

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2017-12-27

2018-01-03

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos atostogos

2018-02-19

2018-02-23

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06

2019-04-23

2019-04-26

Vasaros

2018-06-18

2018-08-31

2019-06-24

2019-08-31


Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

7.         Esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią padėtį, Mokyklos vadovas priima sprendimą dėl ugdymo proceso koregavimo ir informuoja steigėją – Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo departamento Švietimo planavimo ir organizavimo skyrių.

8.         Jei oro temperatūra -20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai, jei temperatūra -25 laipsniai šalčio ar žemesnė, gali nevykti 6–8 klasių mokiniai. Kai yra 25 laipsniai šalčio ir mokiniai atvyksta į mokyklą, ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių:

8.1.  jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, dienyne žymimos datos ir parašoma: „Pamokos nevyko dėl...“; koreguojamas dalyko teminis planas;

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS

9.        Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė parengia UP I dalies pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti.

10.    2017-2018 m. m. ir 2018-2019 m. m. pagrindinio ugdymo programos I dalies (5-8 kl.) vykdymo lentelė. Ugdymo dalykai ir jiems skiriamas valandų skaičius per savaitę.

Dalykai

5–6 kl.

5 kl.

6 kl.

7 kl.

8 kl.

7–8 kl.

Iš viso

5–8 kl. val./ sav.

Iš viso

 5–6/7–8 kl. val./mokslo metus

Dorinis ugdymas

(tik. arba etika)

2

1

1

1

1

2

 

4

 

72/72

Lietuvių kalba (gimtoji)

10

5

5

5

5

10

20

360/360

Anglų k. (1-oji)

6

3

3

3

3+1*

6+1*

12+1*

216/216+36*

Rusų, vok. arba pranc. k. (2-oji)

1*+2

1*

2

2

2

4

6+1*

72+36*/144

 

Matematika

8

4

4

4

4

8

16

288/288

Informac. techn.

2

1

1

1

0

1

3

72/36

Gamta ir žmogus

4

2

2

0

0

0

4

144/0

Biologija

0

0

0

2

1

3

3

0/108

Chemija

0

0

0

0

2

2

2

0/72

Fizika

0

0

0

1

2

3

3

0/108

Istorija

4

2

2

2

2

4

8

144/144

Pilietiškumo pagr.

0

0

0

0

0

0

0

0/0

Geografija

2

0

2

2

2

4

6

72/144

Ekonomika ir versl.

0

0

0

0

0

0

0

0/0

Dailė

2

1

1

1

1

2

4

72/72

Muzika

2

1

1

1

1

2

4

72/72

Technologijos

4

2

2

2

1

3

7

144/108

Kūno kultūra

5

3

2

2

2

4

9

180/144

Ilgalaikė konsultacija

0

0

0

0

1*

1

1

0/36

Mokinio krūvis

 

25+1*

28

29

29+2*

 

 

 

Privalomų valandų skaičius per sav. BUP

min/max

26/28

28/31

29/31

31/32

min/max

 

 

* Mokyklos nuožiūra  skiriamos privalomos pamokos mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti įeinančios į minimalų mokinio krūvį pagal BUP

 

5x3*

5x3*

4x3*

4x3*

 

   54

(18x3)

5–6 kl.-1908+36*

7–8 kl.-2088+36*

** Žmogaus saugai   per m. m.  integruojama į ugdymo turinį

36 **

17 **.

19 **

16**

20**

36**

 

5–6 kl. -72

7–8 kl.-72

 

11.    2017-2018 m.m. ir 2018-2019 m.m. Mokykla savo nuožiūra skiria pamokas (mokinio ugdymo poreikiams tenkinti), kurios įeina į mokinio krūvį (26 p./30 p. lentelėje žymimos viena žvaigždute*):

11.1.       5 klasėse - 1 užsienio k. pamoka (2-oji);

11.2.       8 klasėse - 1 anglų k. pamoka (1-oji).

12.    2017-2018 m.m. ir 2018-2019 m.m. Mokykla savo nuožiūra skiria pamokas (mokinio ugdymo poreikiams tenkinti), kurios neįeina į mokinio krūvį:

12.1.        Siūlomiems dalykų neprivalomiems moduliams:

12.1.1.      7 klasėse pasirenkamas 1val./sav. biologijos modulis, bendradarbiaujant su Klaipėdos jūrų muziejumi.

12.2.        Ilgalaikėms konsultacijoms mokinių mokymosi pagalbai teikti:

12.2.1.       8 klasėse 1 val. lietuvių kalbos pasiekimams gerinti;

12.2.2.       8 klasėse 1 val. matematikos mokinių pasiekimams gerinti.

12.3.       Konsultacijoms:

12.3.1.      5-6 klasėse 1 val. kūno kultūros pasiekimams gerinti;

12.3.2.      7-8 klasėse 1 val. kūno kultūros pasiekimams gerinti;

12.3.3.      5-7 klasėse 1 val. informacinių technologijų pasiekimams gerinti;

12.3.4.      5-8 klasėse 1 val. įvairių mokomųjų dalykų projektų integruotoms veikloms įgyvendinti;

12.3.5.      5-8 klasėse 4 val. suteikiant pagalbą namų darbams ruošti.

12.4.       Kitos nepanaudotos pamokos numatomos kitų dalykų konsultacijoms (gabiems ir turintiems mokymosi sunkumų mokiniams).

13.    5-8 klasėms skiriama 1 val./sav. klasės valandėlei, kuri yra visų mokomųjų dalykų tvarkaraštyje.

13.1.        Klasės vadovo darbo plane turi būti numatomos klasės valandėlių temos ir joms skiriamų valandų skaičius.

13.2.        Į klasės vadovo veiklą integruojama žmogaus saugos, etninės kultūros, sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos, pilietiškumo ugdymo, bendrųjų kompetencijų ir socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo, ugdymo karjerai, prevencinės programos.

Žmogaus sauga integruojama į mokomuosius dalykus ir klasių vadovų organizuojamą veiklą.

13.3.        2017-2018 m.m. nemažiau 10 mokymosi dienų, 2018-2019 m.m. nemažiau 15 mokymosi dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, prevencinei veiklai, ugdymui karjerai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

13.4.         edukacinė-socialinė veikla vykdoma skiriant vieną dieną spalio paskutinę savaitę ir dvi dienas birželio antrą/trečią savaitę;

13.5.        meninė, kūrybinė, sportinė, projektinė, socialinė, prevencinė veikla vykdoma mokyklos bendruomenės sutartu laiku;

13.6.        klasių vadovai atsakingi už ugdymosi veiklų įgyvendinimą, tėvų informavimą (el. paštu)  ir mokinių supažindinimą su saugos ir sveikatos instrukcija prieš kiekvieną išvyką.

13.7.        5-8 klasių mokiniams privaloma socialinė-pilietinė veikla. Rekomenduojami trumpalaikaiai ar ilgalaikiai klasių projektai. Kiekvienam mokiniui skiriama ne mažiau 10 valandų.

Socialinė-pilietinė  veikla siejama su pilietiškumo ugdymu, Mokyklos bendruomenės projektais, kultūrinėmis bei socializacijos programomis. Socialinę veiklą sudaro: aplinkos tvarkymas, savitvarka klasėje, budėjimas, bendruomenės veiklos sklaida įvairiomis informavimo priemonėmis, dalyvavimas renginiuose, pilietinio ir tautinio ugdymo projektų vykdyme, puošimas šventėms, renginių organizavimas, pagalba bibliotekoje ir kt;

13.8.        Už mokinių socialinės-pilietinės veiklos apskaitą yra atsakingi klasių vadovai. Socialinės-pilietinės veiklos apskaita fiksuojama individualiuose mokinių socialinės-pilietinės veiklos apskaitos lapuose, esant galimybėms el. dienyne ir klasės vadovo suvestinėje.
Atnaujinta: 2017-09-13