Pailgintos dienos grupė

PATVIRTINA

Vilniaus Balsių pagrindinės mokyklos

Direktorės Loretos Kačiušytės Skramtai

2012-01-09 įsakymu nr. V-137

 

PAILGINTOS DIENOS (PO PAMOKINĖS VEIKLOS) IR RYTINĖS (PRIEŠ PAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO VILNIAUS BALSIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS  APRAŠAS

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

1.      Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) ir rytinės (prieš pamokinės veiklos) grupių paslaugų teikimo Vilniaus Balsių pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)  reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigos mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) ir rytinės (prieš pamokinės veiklos) grupių veiklą.

2.      Apraše vartojamos sąvokos:

Laisvasis mokytojas –  fizinis asmuo, užsiimantis individualia švietimo teikėjo veikla.

Mokykla – Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo ar neformalaus ugdymo įstaiga (juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas).

Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupė – tai tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu suburta grupė vaikams/mokiniams, kuriems teikiama neformaliojo švietimo paslauga po pamokų.

Rytinė (prieš pamokinės veiklos) grupė - tai tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu suburta grupė vaikams/mokiniams, kuriems teikiama neformaliojo švietimo paslauga prieš pamokas.

Verslo liudijimas – pažyma, suteikianti teisę verstis joje nurodytu laikotarpiu gamyba ar prekyba. Pažymą išduoda Valstybinė mokesčių inspekcija.

3.      Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigos, steigdamos pailgintos dienos (popamokinės) ir rytinės (prieš pamokinės) veiklos grupes (toliau – grupės) vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais bei kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

4.      Grupių paslauga yra mokama ir teikiama laisvojo mokytojo, dirbančio pagal išduotą papildomo mokymo veiklos verslo liudijimą (toliau – grupės pedagogas), sudarant su juo patalpų nuomos sutartį (5 priedas), vadovaujantis pareigybės aprašymu (1 priedas).

II. GRUPIŲ  VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5.      Grupių veiklos tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti saugų, kryptingą vaikų ugdymą ir užimtumą prieš/po pamokų.

6.      Grupių veiklos uždaviniai:

            6.1. gerinti vaikų ugdymo(-si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas;

            6.2. skatinti vaikų užimtumą, jo įvairovę.

III. GRUPIŲ STEIGIMAS

7.      Grupės steigiamos pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus, suderinus su mokyklos direktoriumi.

8.      Mokinių amžius, mokinių skaičius ir veiklos laikas apibrėžiamas dvišalėje sutartyje tarp mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų)  ir grupių pedagogo (3 priedas).

9.      Į grupes mokiniai priimami tėvams pateikus rašytinį prašymą (2 priedas).

10.  Grupių veikla grindžiama mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintu pailgintos dienos (po pamokinės veiklos) ir rytinės (prieš pamokinės veiklos) grupių paslaugų teikimo tvarkos aprašu, mokyklos direktoriaus ir grupių pedagogo patalpų nuomos sutartimi bei šiuo aprašu.

IV. GRUPIŲ DARBO ORGANIZAVIMAS

11.  Grupių veikla vykdoma einamaisiais mokslo metais (nuo 20__-___-___ iki 20__-___-___ ).

12.  Grupių darbas organizuojamas pagal sudarytą ir suderintą su mokyklos direktoriaus pavaduotoju ar skyriaus vedėju grupės veiklos planą ir dienotvarkę (4 priedas).

13.  Grupių pedagogai vykdo saugią vaikų/mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ar lauke.

14.  Informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaikų/mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą  pailgintos dienos ir rytinėje grupėje.

15.  Tėvai (globėjai, rūpintojai)  turi teisę savo vaikams  parinkti grupių lankymo trukmę.

16.  Pailgintos dienos grupės (po pamokinės veiklos) darbo laikas pirmadieniais –ketvirtadieniais nuo 11.30 arba 12.35 iki 18.00 val. penktadieniais -  iki 17.00 val. Rytinės grupės (prieš pamokinės veiklos) darbo laikas pirmadieniais – penktadieniais nuo 7.00 val. iki 8.00 val.

17.  Mokyklos tarybos sprendimu už viršytą buvimo pailgintoje grupėje laiką, mokamas atskiras, dvišalėje sutartyje tarp mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų)  ir grupių pedagogo, nustatytas mokestis. Atskiras mokestis renkamas, jei tėvai vėluoja paimti vaiką daugiau nei 10 min.

18.  Vienam vaikui/mokiniui teikiamos pailgintos dienos grupės (po pamokinės veiklos) ir rytinės (prieš pamokinės veiklos) valandos paslaugos įkainis gali būti ne didesnis kaip 1,70 Lt (įkainis paskaičiuotas vadovaujantis Mokytojų darbo apmokėjimo aprašu (15 vaikų grupė, vyriausiasis mokytojas turintis 15 metų darbo stažą).

19.  Rekomenduojama atleisti nuo grupių paslaugos mokesčio socialiai remtinų šeimų vaikus bei mažinti grupių mokestį, jei šia paslauga naudojasi keli vienos šeimos vaikai.

20.  Grupes lankančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atsiskaitymas už teikiamas paslaugas nustatomos sudarant sutartį.

21.  Pagal tėvų pageidavimus ir įstaigos galimybes mokiniams gali būti organizuojamas maitinimas.

22.  Grupes lankančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) įmokų už ugdymą pailgintos dienos ir rytinėje grupėse apskaita tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23.  Vadovaudamasis šiuo Aprašu mokyklos direktorius parengia mokyklos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) ir rytinės (prieš pamokinės veiklos) grupės aprašus, suderina su Mokyklos taryba ir patvirtina savo įsakymu.

24.  Grupių  veiklų priežiūrą atlieka mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo ir kitos kontrolės funkcijas vykdančios institucijos.

___________________________
Atnaujinta: 2015-07-23