Projektai

EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpgPROJECT LOGO.png

Erasmus+ KA2  projekto CULTURAL HERITAGE: CHERISHING THE PAST, BUILDING THE FUTURE apžvalga

2018-2020 metais mokykla dalyvavo Erasmus+ KA2 CULTURAL HERITAGE: CHERISHING THE PAST, BUILDING THE FUTURE projekte. Be Lietuvos jame dalyvavo dar 5 šalys: Kipras, Italija, Ispanija, Rumunija ir Lenkija. Projektu buvo siekiama sustiprinti Europos kultūros paveldo socialinę ir lavinamąją vertę, paskatinti daugiau žmonių atrasti Europos kultūros paveldą, juo domėtis, akcentuoti jo svarbą.


Startavus projektui ir mokytojos, ir mokiniai pasinėrė į šį naujų atradimų kupiną nuotykį. Svečiose šalyse lankėsi ne  tik mokytojos, bet ir mokiniai. Viso projekto metu buvo išmėgintos įvairios veiklos, susipažinta su kultūriniu paveldu, atrasti nauji draugai.


Projektas turėjo baigtis 2020 metų pavasarį kelione į Ispaniją, o mokslo metų pabaigoje - didele multikultūriškumo švente mokykloje. Tačiau visą situaciją pakeitė koronavirusas. Su viltimi projektas buvo pratęstas dar pusmečiui. Tačiau situacijai nesikeičiant veiklos buvo tęsiamos atsižvelgiant į galimybes. Tad kviečiame visus susipažinti su mūsų per dvejus metus nuveiktu darbu ir patirtais įspūdžiais.

 
 
zenklas_2015 04 13.jpg
Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001
 
Mūsų mokykla dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
 
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
 
Projekto metu progimnazija aprūpinama gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisideda prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didina mokyklos veiklos efektyvumą.
 
 Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje: http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/
 
 
atsisiųsti.jpgweb_VDU_logo_kitas.jpga887d5d142a98c65342a94b2aa8f935d017e149c92fd015ee9597d2d55261508ba7016f80cf63ece0e13bdfe4ec9dc9d5a3e
Vilniaus Balsių progimnazija kartu su Vytauto Didžiojo universiteto bei Suomijos, Austrijos ir Lenkijos mokslininkais ir pedagogais įsitraukė į Europos Komisijos finansuojamą ERAZMUS+ projektą „Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose kontekstuose prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo strategijas“.
 
Projekto tikslas – naudojantis Harvardo universiteto pasiūlyta UDL (universalaus dizaino ugdymui) metodika sukurti ir išbandyti naują ugdymo modelį, paremtą įtraukiojo ugdymo vertybėmis, akcentuojančiomis vaiko gerovę.
 
2018 m. gruodžio 3–7 d. jau įvyko tolesnes projekto veiklas numatantis pirmasis susitikimas. Detaliau: 
 
Plačiau apie ULD (universalaus dizaino ugdymui) metodiką anglų kalba galite paskaityti čia: http://www.cast.org/our-work/about-udl.html#.XDhvUFz7TIV
 
 
 
EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpgPROJECT LOGO.png
Erasmus + KA2 - bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais
 
CULTURAL HERITAGE: CHERISHING THE PAST, BUILDING THE FUTURE („Mūsų paveldas – praeities ir ateities gijų pynė“)
 
Projekto grupės nariai, dalyviai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Jurgaitienė – projekto vadovė; sekretorė M. Cibulskytė - projekto administratorė; pradinių klasių mokytojos M. Ruzgaitė ir L. Bernadickienė– projekto grupės narės; 2c, 3e klasių mokiniai ir jų tėveliai/globėjai – projekto dalyviai.
 
Projekto pradžios data: 2018-09-01
Projekto pabaigos data: 2020-06-30. 
 
Projekto prioritetai: - Europos kultūros paveldo socialinė ir lavinamoji vertė. - Atviras ugdymas ir naujoviška praktika skaitmeninėje eroje.
 
Veiksmo tipas: Vilniaus Balsių progimnazijos pradinių klasių mokinių žinių apie savo šalies paveldą gilinimas, pasirinktų temų pristatymas projekto partneriams interaktyvių ir tiesioginių edukacinių užsiėmimų pagalba. 
 
Projekto partneriai: mokyklos iš Kipro, Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Rumunijos.
 
Projekte numatyti 5 mobilumai, vieno jų metu mūsų mokykla bus priimančioji institucija.
 
Projektu siekiama sustiprinti Europos kultūros paveldo socialinę ir lavinamąją vertę, paskatinti daugiau žmonių atrasti Europos kultūros paveldą, juo domėtis, akcentuoti jo svarbą Europos ateities kūrime pasitelkus jaunimą. Ypatinga projekto misija – tarpkultūrinio dialogo skatinimas kuo jaunesniame amžiuje, todėl šešių projekte dalyvaujančių šalių mokyklų pradinių klasių mokiniai bus skatinami nuolat komunikuoti tarpusavyje, kartu vykdyti interaktyvias veiklas ir susipažinti su kitų šalių paveldu bei pristatyti savąjį. Bendraudami vaikai ne tik įgis daugiau bendravimo įgūdžių ar patobulins anglų kalbos žinias, bet sužinos pavienių žodžių reikšmę lenkų, rumunų, italų, ispanų, graikų kalbomis, savaip vizualizuosis projekto partnerių pristatomus paveldo objektus, išmoks gerbti kitų šalių kultūrą. Ugdymo ir ugdymosi dėka jaunuomenėje susiformuos gilesnis iš praeities įgyto kultūrinio paveldo pojūtis, ilgainiui tapsiantis neatsiejama gyvenimo dalimi
 
Vienas projekto tikslų – naujoviškų ugdymo metodų, apimančių kultūros paveldo temą pradinio ugdymo programose, kūrimas. Kadangi didžiuma veiklų siesis su skaitmeninėmis technologijomis, projekte įgytus įgūdžius bus galima taikyti platesniu mastu. Tuo pačiu, klasėje pasitelkus technologijas, atsinaujins ir praturtės turima mokomoji medžiaga. Konkretus tikėtinas rezultatas – skaitmeninėmis priemonėmis parengtas viešai prieinamas pamokų šablonų komplektas, pritaikytas pagal visų dalyvaujančių mokyklų reikmes ir turimas priemones, t. y. su galimybe pasitelkti tiek interaktyvias, tiek neinteraktyvias programas. 
 
Projektas skatins įgūdžių ir kompetencijų lavinimą, sklandesnę veiklą skaitmeninėje aplinkoje, saugų interneto vartojimą, skaitmeninio raštingumo gebėjimų ugdymą, kritinį mąstymą. 
 
 
 

Nacionalinis projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrąjame ugdyme“

Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-06-V-02-003

Veikla. Integruotos gamtos mokslų programos 5-8 klasėms išbandymas, tobulinimas ir diegimas“

Projekto koordinatorius: direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Giršvildienė.

Projekto dalyviai: biologijos mokytojos: A. Jelagienė ir J. Lukošaitienė, fizikos mokytojas A. Daunoravičius, chemijos mokytoja R. Kudzevičienė.

Projekto tikslas ir uždaviniai: Tai projektas orientuotas į integruotą gamtos mokslų ugdymą.   Projekto metu numatoma sudaryti prielaidas tinkamai įgyvendinti integralaus gamtamokslinio ugdymo programą 5 klasėse. 

Rezultatas: Parengtos rekomendacijos diegiant atnaujintas bendrąsias programas.

2018-2019 M. 5 kl. programos diegimas bus įgyvendinamas 60-tyje mokyklų.

2019-2020 m.m. 6 kl. programos diegimas bus įgyvendinamas 60-tyje mokyklų.

2020-2021 m.m. 7 klasės programos diegimas ir įgyvendinimas 60-tyje mokyklų.

2021-2022 m.m. 8 klasės programos diegimas ir įgyvendinimas 60-tyje mokyklų.

Parengta 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programa integruotą programą įgyvendinantiems mokytojams.

Trukmė: 2018-09-01–2022-06-23

Veiklos

(mokyklos komandos koordinatoriaus)

Rezultatas

Paraiškos dalyvauti projekte pildymas.

Užpildyta ir pateikta paraiška, pateikti atrankos kriterijuose nurodyti dokumentai.

Projekto darbo grupės subūrimas 2018-09-05. Mokytojų kontaktų sukėlimas ir mokyklos bendradarbiavimo aplinkos sukūrimas.

Suburta projektą įgyvendinanti darbo grupė mokykloje. Sukurta mokyklos bendradarbiavimo erdvė, kurioje bus dalinamasi patirtimi.

Praėjusių mokslo metų į projektą įsitraukusių kitų Lietuvos mokyklų  parengtų veiklų planavimo pavyzdžių ir nuotolinio įvadinio seminaro transliacijos peržiūrėjimas ir aptarimas su Balsių progimnazijos gamtos mokslų mokytojų komanda 2018-09.

Parengti mokytojų ilgalaikiai planai vadovaujantis integralaus gamtamokslinio ugdymo programa 5-8 kl..

Pamokų tvarkaraščio pakeitimai.   Komandos narių dalyvavimas įvadiniame seminare  2018-10.

 

Susitikimo metu pristatyta integruota gamtamokslinio ugdymo programa,  aptartos projekto vykdymo veiklos, diskutuota kaip planuojamos veiklos, taikomi metodai, kokie galimi išbandymo modeliai.

Pamokų tvarkaraščio pakeitimai.   Komandos narių dalyvavimas informaciniame renginyje 2018-11-14 .

 

Aptarta programos išbandymo eiga, aptarti mokyklų parengti ilgalaikiai planai. Pristatyti mokymo ir mokymosi metodai taikomi integralaus gamtamokslinio ugdymo programos išbandyme.

Numatyti tolesnio bendradarbiavimo etapai.

Nuolatinis bendravimas el. paštu su Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio metodininke projekto vadove.

Kartą/ du per mėnesį.

Parengti integruoto gamtos mokslų kurso 5-8 klasėms metodiniai patarimai, ugdymo organizavimo modelio aprašymas, rekomendacijos dėl modelio įgyvendinimo.

Pasiektas projekto tikslas 2022 09 01.

Parengtos rekomendacijos diegiant atnaujintas 5-8 kl. gamtos mokslų bendrąsias programas.

 

Veiklos (mokyklos komandos narių, mokinių)

Terminas

Rengs gamtos mokslų ilgalaikius planus pagal integralaus gamtamokslinio ugdymo programa 5-8 kl..

2018-09

2019-09

2020-09

Mokyklų komandos dalyvaus informaciniuose ir konsultaciniuose renginiuose, skirtuose išbandymo eigai, rezultatams, mokomąjai medžiagai, tarpdalykiniams ryšiams ir jų užtikrinimui aptarti.

2018 m. birželis

2018 m. lapkritis

2019 m. birželis

2019 m. rugpjūtis

2020 m. birželis

2020 m. rugpjūtis

20121 m. birželis

2022 m. birželis

Mokyklos komandos nariai konsultuosis su paskirta kuruoti mokykla- Taikos progimnazija.

2018-11-2021-11

Mokyklų komandos dalyvaus vidinio mokyklų tinklo mokymuose (8 akad. val.)

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

Mokytojai dalinsis patirtimi su projekte dalyvaujančiomis Lietuvos mokyklomis, rengs rekomendacijas dėl programos įgyvendinimo.

Kels savo patirtis į virtualią mokymosi ir bendradarbiavimo aplinką.

 

Nuolat.

Parengtos rekomendacijos diegiant atnaujintas bendrąsias programas. Plėtojama turima virtuali mokymosi ir bendradarbiavimo aplinka.

 
 
pradinuku-projektas1.jpgpradinuku-projektas2.pngpradinuku-projektas3.pngpradinuku-projektas4.pngpradinuku-projektas5.pngpradinuku-projektas6.png
 
Vilniaus Balsių progimnazijos 2–4 gamtamokslinių klasių mokiniai, jų mokytojos (S. Kazakevičienė, R. Jonušauskienė, R. Valantinatė-Navikienė, V. Laucienė kartu su direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui G. Jurgaitiene nuo 2016-2017 m. m. prisijungė prie kitų trijų Europos šalių (Jungtinės Karalystės, Ispanija, Danija) ir padėda įgyvendinti tarptautinį Europos Komisijos remiamą trijų metų (2015.09.01–2018.08.31) projektą „PhenoloGIT: vietovės duomenų analizė ir mobilusis mokymasis mokyklose“. Tai projektas orientuotas į fenologiją, t.y. periodiško augalų ir gyvūnų gyvavimo ciklo įvykių stebėjimą ir tyrimus, skirtingose geografinėse vietovėse. Projekto metu numatoma stebėti ir išsiaškinti, kaip gyvajam pasauliui daro įtaką metų laikų kaita ir klimato pokyčiai. Bus kuriama ir testuojama informacinė mobilioji aplikacija fenologijos tematika (angl. app - programinė įranga mobiliesiems įrenginiams ir planšetiniams kompiuteriams), kuri leis mokytojams ir mokiniams dalintis informacija apie sezoninius pokyčius, gamtinę aplinką skirtingose šalyse, aiškintis joje vykstančius procesus, spręsti įvairius uždavinius, rinkti, kaupti, analizuoti ir iš gautų duomenų daryti išvadas.
 
EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg
Erasmus + KA1 - Asmenų mokymosi mobilumas
 
Projekto pradžios data: 2014-08-01
Projekto pabaigos data: 2015-12-31
Veiksmo tipas: Bendrojo ugdymo personalo mobilumas
 
Mokykla įgyvendina steigėjo patvirtintą 2013-2017 metų strategiją, kurios svarbiausi tikslai yra sukurti atvirą ir besimokančią mokyklos bendruomenę, kurti skirtingus mokinių  mokymosi  poreikius tenkinančią  ugdymosi aplinką, kurti ir formuoti mokyklos kultūrą bei bendruomenės vertybes, skatinti bedradarbiavimą su mokyklos socialiniais partneriais.
 
Projektas „Besimokanti ir kurianti mokykla“ yra skirtas sustiprinti personalo kompetencijas siekiant gerinti spec. poreikių vaikų ugdymo organizavimą, efektyviai taikyti inovatyvias IT priemones bei mokymo lauko aplinkose strategijas mokinių motyvacijai bei mokymosi pažangai pastiprinti. Projektas padės  pasinaudoti  tarptautine patirtimi, kurią projekto dalyviai  įgis kursuose ir stebėdami  kolegų darbą partnerių organizacijose. Planuojama, kad kad kursuose bei darbo stebėjimo veiklose šio projekto įgyvendinimo laikotarpiu dalyvaus 18 mokyklos darbuotojų.
 
Įgyvendinant projektą numatoma, kad  mokykla bei projekto dalyviai kruopščiai ruošis kiekvienam mobilumui: tobulins kalbos įgūdžius, susipažins su šalies į kurią vyksta ugdymo sistema bei kultūra, atliks parengiamąsias užduotis,  derins vizitų programas. Visame šiame procese bus aktyviai naudojamos eTwinning portalo, Facebook ir kitos komunikavimą palengvinančios technologijos.
 
Mokykla pasirinko partnerius iš Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Italijos ir Švedijos  siekdama sustiprinti jau turimus ryšius su šiomis organizacijomis, plėtoti anksčiau pradėtą bendradarbiavimą, keistis gerąja patirtimi.
 
Pasibaigus projektui didžiausią naudą turėtų pajausti mokiniai, nes diegiami nauji ugdymo metodai, modeliai ir taikomos strategijos turėtų labiau įtraukti mokinius, padaryti ugdymo procesą šiuolaikiškesniu bei labiau atitinkančiu mokinių bei jų tėvų lūkesčius.  Bus stebimas mokinių mokymosi motyvacijos lygis tų  dalykų pamokose, kuriuose bus taikomi nauji metodai, vykdomos papildomos mokinių apklausos apie jų įsitraukimą. Tikimasi, jog bent 10 proc. didės mokinių įsitraukimas ir pasitenkinimas mokymosi procesu. Bus stebima mokyklos įsivertinimo rezultatų kaita. Tikimasi, jog  gerės spec. poreikių, gabiųjų mokinių pasiekimų, bendrieji mokyklos mokymo ir mokymosi  rodikliai. Tikimasi, kad mokykla sustiprins besimokančios organizacijos įgūdžius analizuoti savo veiklą ir ją tobulinti, sustiprins bendruomenės narių lyderystę.
 
Numatoma, jog projekto rezultatai bus viešinami spaudoje, pristatomi  ne tik mokyklos, bet ir kitų Vilniaus miesto bei šalies mokyklų bendruomenėms.
  • 1-asis projekto mobilumas. 2014 m. lapkričio 24-29 d. Newcastle upon Tyne (Didžioji Britanija). Apie >>>
  • 2-asis projekto mobilumas. 2015 m. kovo 14-21 d. Newcastle upon Tyne (Didžioji Britanija). Apie >>>
  • 3-iasis projekto mobilumas. 2015 m. kovo 27-balandžio 3 d. Castillonne's (Prancūzija). Apie>>>

5000100-flag.gif

Bendrai finansavo Europos Sąjunga
Atnaujinta: 2020-12-22