Projektai

EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg
Erasmus + KA2 - bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais
 
CULTURAL HERITAGE: CHERISHING THE PAST, BUILDING THE FUTURE („Mūsų paveldas – praeities ir ateities gijų pynė“)
 
Projekto grupės nariai, dalyviai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Jurgaitienė – projekto vadovė; sekretorė M. Cibulskytė - projekto administratorė; pradinių klasių mokytojos M. Ruzgaitė ir L. Bernadickienė– projekto grupės narės; 2c, 3e klasių mokiniai ir jų tėveliai/globėjai – projekto dalyviai.
 
Projekto pradžios data: 2018-09-01
Projekto pabaigos data: 2020-06-30. 
 
Projekto prioritetai: - Europos kultūros paveldo socialinė ir lavinamoji vertė. - Atviras ugdymas ir naujoviška praktika skaitmeninėje eroje.
 
Veiksmo tipas: Vilniaus Balsių progimnazijos pradinių klasių mokinių žinių apie savo šalies paveldą gilinimas, pasirinktų temų pristatymas projekto partneriams interaktyvių ir tiesioginių edukacinių užsiėmimų pagalba. 
 
Projekto partneriai: mokyklos iš Kipro, Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Rumunijos.
 
Projekte numatyti 5 mobilumai, vieno jų metu mūsų mokykla bus priimančioji institucija.
 
Projektu siekiama sustiprinti Europos kultūros paveldo socialinę ir lavinamąją vertę, paskatinti daugiau žmonių atrasti Europos kultūros paveldą, juo domėtis, akcentuoti jo svarbą Europos ateities kūrime pasitelkus jaunimą. Ypatinga projekto misija – tarpkultūrinio dialogo skatinimas kuo jaunesniame amžiuje, todėl šešių projekte dalyvaujančių šalių mokyklų pradinių klasių mokiniai bus skatinami nuolat komunikuoti tarpusavyje, kartu vykdyti interaktyvias veiklas ir susipažinti su kitų šalių paveldu bei pristatyti savąjį. Bendraudami vaikai ne tik įgis daugiau bendravimo įgūdžių ar patobulins anglų kalbos žinias, bet sužinos pavienių žodžių reikšmę lenkų, rumunų, italų, ispanų, graikų kalbomis, savaip vizualizuosis projekto partnerių pristatomus paveldo objektus, išmoks gerbti kitų šalių kultūrą. Ugdymo ir ugdymosi dėka jaunuomenėje susiformuos gilesnis iš praeities įgyto kultūrinio paveldo pojūtis, ilgainiui tapsiantis neatsiejama gyvenimo dalimi
 
Vienas projekto tikslų – naujoviškų ugdymo metodų, apimančių kultūros paveldo temą pradinio ugdymo programose, kūrimas. Kadangi didžiuma veiklų siesis su skaitmeninėmis technologijomis, projekte įgytus įgūdžius bus galima taikyti platesniu mastu. Tuo pačiu, klasėje pasitelkus technologijas, atsinaujins ir praturtės turima mokomoji medžiaga. Konkretus tikėtinas rezultatas – skaitmeninėmis priemonėmis parengtas viešai prieinamas pamokų šablonų komplektas, pritaikytas pagal visų dalyvaujančių mokyklų reikmes ir turimas priemones, t. y. su galimybe pasitelkti tiek interaktyvias, tiek neinteraktyvias programas. 
 
Projektas skatins įgūdžių ir kompetencijų lavinimą, sklandesnę veiklą skaitmeninėje aplinkoje, saugų interneto vartojimą, skaitmeninio raštingumo gebėjimų ugdymą, kritinį mąstymą. 
 
 
 
pradinuku-projektas1.jpgpradinuku-projektas2.pngpradinuku-projektas3.pngpradinuku-projektas4.pngpradinuku-projektas5.pngpradinuku-projektas6.png
 
Vilniaus Balsių progimnazijos 2–4 gamtamokslinių klasių mokiniai, jų mokytojos (S. Kazakevičienė, R. Jonušauskienė, R. Valantinatė-Navikienė, V. Laucienė kartu su direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui G. Jurgaitiene nuo 2016-2017 m. m. prisijungė prie kitų trijų Europos šalių (Jungtinės Karalystės, Ispanija, Danija) ir padėda įgyvendinti tarptautinį Europos Komisijos remiamą trijų metų (2015.09.01–2018.08.31) projektą „PhenoloGIT: vietovės duomenų analizė ir mobilusis mokymasis mokyklose“. Tai projektas orientuotas į fenologiją, t.y. periodiško augalų ir gyvūnų gyvavimo ciklo įvykių stebėjimą ir tyrimus, skirtingose geografinėse vietovėse. Projekto metu numatoma stebėti ir išsiaškinti, kaip gyvajam pasauliui daro įtaką metų laikų kaita ir klimato pokyčiai. Bus kuriama ir testuojama informacinė mobilioji aplikacija fenologijos tematika (angl. app - programinė įranga mobiliesiems įrenginiams ir planšetiniams kompiuteriams), kuri leis mokytojams ir mokiniams dalintis informacija apie sezoninius pokyčius, gamtinę aplinką skirtingose šalyse, aiškintis joje vykstančius procesus, spręsti įvairius uždavinius, rinkti, kaupti, analizuoti ir iš gautų duomenų daryti išvadas.
 
EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg
Erasmus + KA1 - Asmenų mokymosi mobilumas
 
Projekto pradžios data: 2014-08-01
Projekto pabaigos data: 2015-12-31
Veiksmo tipas: Bendrojo ugdymo personalo mobilumas
 
Mokykla įgyvendina steigėjo patvirtintą 2013-2017 metų strategiją, kurios svarbiausi tikslai yra sukurti atvirą ir besimokančią mokyklos bendruomenę, kurti skirtingus mokinių  mokymosi  poreikius tenkinančią  ugdymosi aplinką, kurti ir formuoti mokyklos kultūrą bei bendruomenės vertybes, skatinti bedradarbiavimą su mokyklos socialiniais partneriais.
 
Projektas „Besimokanti ir kurianti mokykla“ yra skirtas sustiprinti personalo kompetencijas siekiant gerinti spec. poreikių vaikų ugdymo organizavimą, efektyviai taikyti inovatyvias IT priemones bei mokymo lauko aplinkose strategijas mokinių motyvacijai bei mokymosi pažangai pastiprinti. Projektas padės  pasinaudoti  tarptautine patirtimi, kurią projekto dalyviai  įgis kursuose ir stebėdami  kolegų darbą partnerių organizacijose. Planuojama, kad kad kursuose bei darbo stebėjimo veiklose šio projekto įgyvendinimo laikotarpiu dalyvaus 18 mokyklos darbuotojų.
 
Įgyvendinant projektą numatoma, kad  mokykla bei projekto dalyviai kruopščiai ruošis kiekvienam mobilumui: tobulins kalbos įgūdžius, susipažins su šalies į kurią vyksta ugdymo sistema bei kultūra, atliks parengiamąsias užduotis,  derins vizitų programas. Visame šiame procese bus aktyviai naudojamos eTwinning portalo, Facebook ir kitos komunikavimą palengvinančios technologijos.
 
Mokykla pasirinko partnerius iš Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Italijos ir Švedijos  siekdama sustiprinti jau turimus ryšius su šiomis organizacijomis, plėtoti anksčiau pradėtą bendradarbiavimą, keistis gerąja patirtimi.
 
Pasibaigus projektui didžiausią naudą turėtų pajausti mokiniai, nes diegiami nauji ugdymo metodai, modeliai ir taikomos strategijos turėtų labiau įtraukti mokinius, padaryti ugdymo procesą šiuolaikiškesniu bei labiau atitinkančiu mokinių bei jų tėvų lūkesčius.  Bus stebimas mokinių mokymosi motyvacijos lygis tų  dalykų pamokose, kuriuose bus taikomi nauji metodai, vykdomos papildomos mokinių apklausos apie jų įsitraukimą. Tikimasi, jog bent 10 proc. didės mokinių įsitraukimas ir pasitenkinimas mokymosi procesu. Bus stebima mokyklos įsivertinimo rezultatų kaita. Tikimasi, jog  gerės spec. poreikių, gabiųjų mokinių pasiekimų, bendrieji mokyklos mokymo ir mokymosi  rodikliai. Tikimasi, kad mokykla sustiprins besimokančios organizacijos įgūdžius analizuoti savo veiklą ir ją tobulinti, sustiprins bendruomenės narių lyderystę.
 
Numatoma, jog projekto rezultatai bus viešinami spaudoje, pristatomi  ne tik mokyklos, bet ir kitų Vilniaus miesto bei šalies mokyklų bendruomenėms.
 
5000100-flag.gif 
Bendrai finansavo Europos Sąjunga
 
  • 1-asis projekto mobilumas. 2014 m. lapkričio 24-29 d. Newcastle upon Tyne (Didžioji Britanija). Apie >>>
  • 2-asis projekto mobilumas. 2015 m. kovo 14-21 d. Newcastle upon Tyne (Didžioji Britanija). Apie >>>
  • 3-iasis projekto mobilumas. 2015 m. kovo 27-balandžio 3 d. Castillonne's (Prancūzija). Apie>>>

 

Pateiktį apie mokytojų ir administracijos įgytą patirtį dalyvaujant projekte galite peržiūrėti ir PDF formatu >>>


 
Atnaujinta: 2018-09-27