Projektai

EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg                  
 
Erasmus + KA1 - Asmenų mokymosi mobilumas
 
Projekto pradžios data: 2014-08-01
Projekto pabaigos data: 2015-12-31
Veiksmo tipas: Bendrojo ugdymo personalo mobilumas
 
Mokykla įgyvendina steigėjo patvirtintą 2013-2017 metų strategiją, kurios svarbiausi tikslai yra sukurti atvirą ir besimokančią mokyklos bendruomenę, kurti skirtingus mokinių  mokymosi  poreikius tenkinančią  ugdymosi aplinką, kurti ir formuoti mokyklos kultūrą bei bendruomenės vertybes, skatinti bedradarbiavimą su mokyklos socialiniais partneriais.
 
Projektas „Besimokanti ir kurianti mokykla“ yra skirtas sustiprinti personalo kompetencijas siekiant gerinti spec. poreikių vaikų ugdymo organizavimą, efektyviai taikyti inovatyvias IT priemones bei mokymo lauko aplinkose strategijas mokinių motyvacijai bei mokymosi pažangai pastiprinti. Projektas padės  pasinaudoti  tarptautine patirtimi, kurią projekto dalyviai  įgis kursuose ir stebėdami  kolegų darbą partnerių organizacijose. Planuojama, kad kad kursuose bei darbo stebėjimo veiklose šio projekto įgyvendinimo laikotarpiu dalyvaus 18 mokyklos darbuotojų.
 
Įgyvendinant projektą numatoma, kad  mokykla bei projekto dalyviai kruopščiai ruošis kiekvienam mobilumui: tobulins kalbos įgūdžius, susipažins su šalies į kurią vyksta ugdymo sistema bei kultūra, atliks parengiamąsias užduotis,  derins vizitų programas. Visame šiame procese bus aktyviai naudojamos eTwinning portalo, Facebook ir kitos komunikavimą palengvinančios technologijos.
 
Mokykla pasirinko partnerius iš Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Italijos ir Švedijos  siekdama sustiprinti jau turimus ryšius su šiomis organizacijomis, plėtoti anksčiau pradėtą bendradarbiavimą, keistis gerąja patirtimi.
 
Pasibaigus projektui didžiausią naudą turėtų pajausti mokiniai, nes diegiami nauji ugdymo metodai, modeliai ir taikomos strategijos turėtų labiau įtraukti mokinius, padaryti ugdymo procesą šiuolaikiškesniu bei labiau atitinkančiu mokinių bei jų tėvų lūkesčius.  Bus stebimas mokinių mokymosi motyvacijos lygis tų  dalykų pamokose, kuriuose bus taikomi nauji metodai, vykdomos papildomos mokinių apklausos apie jų įsitraukimą. Tikimasi, jog bent 10 proc. didės mokinių įsitraukimas ir pasitenkinimas mokymosi procesu. Bus stebima mokyklos įsivertinimo rezultatų kaita. Tikimasi, jog  gerės spec. poreikių, gabiųjų mokinių pasiekimų, bendrieji mokyklos mokymo ir mokymosi  rodikliai. Tikimasi, kad mokykla sustiprins besimokančios organizacijos įgūdžius analizuoti savo veiklą ir ją tobulinti, sustiprins bendruomenės narių lyderystę.
 
Numatoma, jog projekto rezultatai bus viešinami spaudoje, pristatomi  ne tik mokyklos, bet ir kitų Vilniaus miesto bei šalies mokyklų bendruomenėms.
 
5000100-flag.gif 
Bendrai finansavo Europos Sąjunga
 
  • 1-asis projekto mobilumas. 2014 m. lapkričio 24-29 d. Newcastle upon Tyne (Didžioji Britanija). Apie >>>
  • 2-asis projekto mobilumas. 2015 m. kovo 14-21 d. Newcastle upon Tyne (Didžioji Britanija). Apie >>>
  • 3-iasis projekto mobilumas. 2015 m. kovo 27-balandžio 3 d. Castillonne's (Prancūzija). Apie>>>

Pateiktį apie mokytojų ir administracijos įgytą patirtį dalyvaujant projekte galite peržiūrėti ir PDF formatu >>>

 

kuriame-logo.jpgpsichologijos-logo.jpg

Informuojame, kad mūsų mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame Lietuvos Respublikos valstybės planavimo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" (projekto kodas 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001).

Projektas apima daugumą Lietuvos regionų, jame dalyvauja 30  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu atrinktų Lietuvos mokyklų partnerių.

Mūsų mokykloje š.m. balandžio mėnesį pradedamas tyrimas siekiant išbandyti, adaptuoti ir standartizuoti Lietuvai Vokietijos Hogrefe instituto CFT20-R metodiką vaikų akademinių gebėjimų atpažinimui.

Dalyvaudami šiame tyrime, padėsime kurti aukštesniųjų akademinių gebėjimų turinčių vaikų atpažinimo sistemą Lietuvoje bei prisidėsime prie šių vaikų ugdymo gerinimo.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projekto vadovę Ingą Nekrošienę, tel.: (8 5) 230 5372, inga.nekrosiene@sppc.lt.
Atnaujinta: 2017-03-20