Savivaldų informacija

SVARSTYTA. Dieninių vaikų vasaros stovyklų organizavimas mokykloje birželio mėn.
NUTARTA. Pritarti vaikų dieninių vasaros stovyklų organizavimui Balsių progimnazijoje: „SKM“, „Būkime draugais“, „Balsiukai“ ir „Aktyvaus turizmo stovyklai“.
SVARSTYTA. Pirkimų planas.
NUTARTA.
1. Pirkimo planui pritarti skiriant lėšų: popieriui klasėms; mokyklos „Bitinėlio“ ansamblio aprangai atnaujinti; savivaldos kelionei - apie 500 Eur; reikalingiems resursams pereinant į „Tamo“ dienyną; apmokėjimui mokytojams, kurie vyksta skaityti pranešimų, bei reprezentuoja mokyklą ne Vilniaus mieste.
2. Kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę dėl lėšų išorinėms žaliuzėms skyrimo.
SVARSTYTA. El. dienyno pakeitimas į „TAMO“ dienyną.
NUTARTA. El. dienyno pakeitimui pritarta, skiriant reikalingas lėšas.
SVARSTYTA. Mokinių klausimas. Dėl mainų programų.
NUTARTA. Mokiniams kreiptis į mokytojus dalykininkus dėl mainų programų partnerių paieškų ir paraiškų pildymo.
SVARSTYTA. Taisyklių ir susitarimų laikymasis: uniformų dėvėjimas ir mokinio pažymėjimų turėjimas registruojantis el. praėjimo sistemoje.
NUTARTA.
1. Dar kartą mokyklos direktorė informuos mokytojus apie uniformų dėvėjimo reglamentą ir U raidžių atsakingą žymėjimą el. dienyne. Po vykdytos uniformų dėvėjimo patikros mokyklos administracija kviesis sistemingai uniformos nedėvinčių mokinių tėvus pokalbiui ir bus pritaikytos mokinių drausminimo priemonės;
2. El. praėjimo sistemos administratorius kontroliuoja ir perduoda informaciją apie sistemingai mokinio pažymėjimų neturinčius mokinius administracijai ir socialiniams  pedagogams. Šių mokini tėvai bus kviečiami pokalbiui pas socialinius darbuotojus.
SVARSTYTA. Mokytojų skatinimo tvarkos aprašas.
NUTARTA. Pakoreguoti pristatytą mokytojų skatinimo tvarkos aprašą, sukonkretinant skiriamų 1-2 balų kriterijus.
SVARSTYTA. Mokinių vežimas.
NUTARTA. Mokytojams su klase vykstant į išvykas reikalauti iš vežėjų vežimo sutarties, kurioje būtų aptartas vežėjų civilinė atsakomybė.
SVARSTYTA. Mokinių priėmimo į 1 klases klausimas.
NUTARTA. Informuoti tėvus, pateikusius paraiškas į 1 klasę, jog atsižvelgiant į mokyklos perpildymą bus formuojamos tik 3 pirmokų klasės. Tėvams rekomenduojama papildyti paraiškas el. sistemoje nurodant dar ir kitas ugdymo įstaigas.
1. SVARSTYTA. Mokyklos veiklos aktualijos (vykstantys projektai, mokinių pasiekimai ir pan.)
NUTARTA. Pagrindinio ugdymo koncentro veiklas pristatė direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Virginija Giršvildienė
2. SVARSTYTA. Supažindinimas su pirkimų ataskaitomis  už 2017 m. ir pasitarimas dėl kitų metų prioritetų naudojant 2 proc. paramos lėšas;
NUTARTA. Tarybos pirmininkė  Neringa Kleniauskienė supažindino su pirkimų ataskaitomis už 2017 m. ir pristatė numatomus pirkimus. Pasiūlymų dėl 2 proc. GPM panaudojimo nebuvo. 
3. SVARSTYTA. 2018 m. mokyklos veiklos plano prioritetai ir tėvų įsitraukimo galimybės jį įgyvendinant. (tėvų švietimo programų poreikis, klasių bendruomenių  stiprinimo idėjos). 
NUTARTA. Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Virginija Giršvildienė  supažindino su 2018 m. veiklos plano numatytomis priemonėmis. Tėvų atstovai paraginti inicijuoti tėvų įsitraukimą į mokyklos vykdomą projektą „100 gerų darbų Lietuvai“ bei pakviesti tėvus į mokyklos organizuojamus tėvų švietimo renginius, priminti tėvams, jog mokiniai mokykloje privalo dėvėti uniformą. 
4. SVARSTYTA. Atsakymai į tėvų klausimus
NUTARTA. 1. Tarybos pirmininkė informavo apie numatomą susitikimą su savivaldybės įmonės  „Susisiekimo paslaugos“ atstovais dėl autobusų tvarkaraščių derinimo prie mokyklos tvarkaraščių. 
2. Tėvams informaciją siųsti per el. dienyną ir el. paštą.
1. SVARSTYTA. Mokyklos veiklos aktualijos (vykstantys projektai, mokinių pasiekimai ir kt.)
NUTARTA. Pradinio ugdymo koncentro veiklas pristatė direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Gintarė Jurgaitienė.
2. SVARSTYTA. Supažindinimas su pirkimų ataskaitomis  už 2017 m. ir pasitarimas dėl kitų metų prioritetų naudojant 2 proc. paramos lėšas.
NUTARTA. Direktorė supažindino su pirkimų ataskaitomis už 2017 m. ir pristatė numatomus pirkimus. Pasiūlymų dėl 2 proc. GPM panaudojimo nebuvo. 
3. SVARSTYTA. 2018 m. mokyklos veiklos plano prioritetai ir tėvų įsitraukimo galimybės jį įgyvendinant. (tėvų švietimo programų poreikis, klasių bendruomenių  stiprinimo idėjos) 
NUTARTA. Direktorė supažindino su 2018 m. veiklos plane numatytomis priemonėmis. Tėvų atstovai paraginti inicijuoti tėvų įsitraukimą į mokyklos vykdomus projektą „100 gerų darbų Lietuvai“ bei pakviesti savo klasių tėvus į mokyklos organizuojamus tėvų švietimo renginius, priminti tėvams, jog mokiniai mokykloje privalo dėvėti uniformą. 
4. SVARSTYTA. Atsakymai į tėvų klausimus
NUTARTA. 1. Tarybos pirmininkė informavo apie numatomą susitikimą su savivaldybės įmonės  „Susisiekimo paslaugos“ atstovais dėl autobusų tvarkaraščių derinimo prie mokyklos tvarkaraščių. 
2. Tėvams informaciją siųsti per el. dienyną ir el. paštą.
3. Mokytojams persvarstyti pratybų reikalingumą ugdymo procese.
1. SVARSTYTA. Mokyklos mokinių tarybos atstovų klausimai:
1.1.  Dėl knygų pradinėms klasėms, kaip paskatinimų už mokyklinės uniformos dėvėjimą, pirkimo.
NUTARTA. Pritarti knygų pirkimui. Knygas pirkti atsižvelgiant į klasių individualius poreikius.
1.2.  Dėl skiriamųjų ženkliukų mokyklos savivaldos nariams.
NUTARTA. Pritarti ženkliukų įsigijimui.
1.3.  Dėl „Balsių progimnazijos radijo“ steigimo. Prašoma lėšų priemonėms reikalingoms laidų įrašams – kompiuterio ir 2 mikrofonų.
NUTARTA. Pritarti radijo iniciatyvai.
Mokiniams apžvelgti reikiamų priemonių kainas ir sąmatą persiųsti tarybos pirmininkei.
1.4.  Dėl mokinių užimtumo per pertraukas, kokie būtų poreikiai pertraukų metu.
NUTARTA. Kreiptis į  mokyklos bendruomenę žurnalų, komiksų užsienio kalbomis (anglų, rusų, prancūzų, vokiečių).
2. SVARSTYTA. Ilgųjų pertraukų ilginimas ateinantiems mokslo metams.
NUTARTA. Nuo 2018 m. rugsėjo 1d.  po 5 pamokų organizuoti 30 min ilgąją pertrauką.
3. SVARSTYTA. Dėl mokyklos emblemos užrašo keitimo.
NUTARTA. Nekeisti Balsių mokyklos emblemos.
4. SVARSTYTA. Kreipimasis dėl komercinio keramikos būrelio organizavimo mokykloje.
NUTARTA. Nepritarti dar vienam keramikos būreliui mokykloje. Pasiūlyti būrelio vadovei organizuoti keramikos užsiėmimus mokyklos bendruomenei (suaugusiems).
5. SVARSTYTA. 2018 m. progimnazijos veiklos plano projektas.
NUTARTA. Pritarti plano projektui.
6. SVARSTYTA. Informacija iš Susisiekimo paslaugų apie dviračių takus ir dėl autobusų tvarkaraščio derinimo iniciatyvos.
NUTARTA. Stebėti kaip vykdomas dviračių takų projektas ir laukti jo įgyvendinimo.
N. Kleniauskienė su dar keliais mokyklos ir bendruomenės atstovais inicijuos susitikimą su atsakingais asmenimis dėl autobusų tvarkaraščių derinimo.
7. SVARSTYTA. Projekto „100 gerų darbų Lietuvai“ eiga.
NUTARTA. Atkreipti visų bendruomenės narių dėmesį, kad darbai vyktų ir juos viešinti.
Inicijuoti radijo anonsus, kelti juos į mokyklos paskyrą „Facebook“ socialiniame tinkle.
8. SVARSTYTA. 2017 m. pirkimų ataskaita.
NUTARTA. Pritarti pirkimų ataskaitai.
9. SVARSTYTA. Naujienos iš mokyklų tarybų pirmininkų susirinkimo.
Pristatytos mokyklos tarybai naujienos iš mokyklų tarybų pirmininkų susirinkimo
10. SVARSTYTA.  2018 mokslo metų klasių komplektavimas.
NUTARTA. Atsižvelgiant į mokyklos perpildymą jau šiais mokslo metais 36  % ir dar didesnį perpildymą 2018 – 2019 m.m., 2018 m. nuo rugsėjo 1d. pirmoje pamainoje bus sudarytos galimybės dirbti trims pirmokų klasėms, visos likusios klasės mokysis 2 pamainoje.
Pagal galimybes ir pritarus Vilniaus miesto savivaldybei, nuomuotis patalpas iš aplinkinių pastatų.
11. SVARSTYTA. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programos 2018 – 2020 m. projektas
NUTARTA. Programai pritarti. Siūlyti mokytojams, kuriems kyla sunkumų dėl bendravimo su mokiniais, klasės valdymo tobulinti kompetencijas šiose srityse iki atestacijos proceso pradžios, bendradarbiauti su mokyklos psichologais ir atsižvelgti į jų rekomendacijas.

mokiniu-savivalda.jpg

1–5 kl. savivaldą koordinuoja direktorės pavaduotoja ugdymui Gintarė Jurgaitienė, kuruoja geografijos mokytojas Mantas Karanauskas
6–8 kl. savivaldą koordinuoja direktorės pavaduotoja ugdymui Virginija Giršvildienė, kuruoja vokiečių k. mokytoja Daiva Freigofienė
 
 
Susirinkimų laikas:
1–5 kl. trečiadieniais 13.45 val.
6–8 kl. ketvirtadieniais 11.35 val.
 
 
Mūsų partneriai:
Balsių progimnazijos administracija
Balsių progimnazijos Taryba
Balsių bendruomenė