Mokyklos taryba

1. SVARSTYTA. Peržiūrėti pasiūlymus dėl fotografų paslaugų mokykloje. 

NUTARTA. Nutarta pasirinkti "FotoAngels" paslaugas, kaip labiau priimtinas ir praktiškai patogesnes mokinių tėvams ir mokyklai. Tarybos nariai balsavo elektroniniu būdu.

1. SVARSTYTA. Naujas pasiūlymas dėl fotografo paslaugų mokykloje. 

NUTARTA. Pasitarti, pagalvoti ir dėl sprendimo informuoti  vėliau.

 

2. SVARSTYTA. Bendra situacija mokykloje 2019-2020 m.m.. 

NUTARTA. Vykdyti trūkstamų specialistų atranką. Toliau tęsti mokykloje veikiančius projektus (tęstinius ir naujus).

 

3. SVARSTYTA. Mokyklos lankymo tvarkos aprašo pakeitimai. 

NUTARTA: Mokyklos lankymo tvarkos aprašo pakeitimams pritarta.

 

4. SVARSTYTA. Mokinio elgesio taisyklių pakeitimai. 

NUTARTA: Mokinio elgesio taisyklių pakeitimams pritarta.

 

5.  SVARSTYTA. Naujos mokyklos statyba: vykdomi darbai ir terminai;

PRISTATYTA: Šiuo metu vyksta vidaus interjero projekto derinimas. Išrinkti nauji dizaineriai vidinei apdailai projektuoti. Statybų darbai kol kas vyksta pagal numatytus terminus. Kai bus baigtas vidaus projektas, jis bus pristatytas Mokyklos tarybai.

1. SVARSTYTA. Darbo tvarkos taisyklės 2019 - 2020 m.m.
NUTARTA. Darbo tvarkos taisyklėms 2019 - 2020 m.m. pritarta.
1. SVARSTYTA. Dėl per didelio vaikų skaičiaus mokykla turi steigėjo leidimą 2019-2020 m.m. formuoti keturias pirmokų klases.  Tačiau, tokiu atveju, didelė dalis būsimų pirmokų, gyvenančių aplinkiniuose ra-jonuose, netenka galimybės mokytis arčiausiai jų namų esančioje ugdymo įstaigoje, kas nėra teis-inga tų pačių vaikų atžvilgiu. Mokyklos bendruomenė, suprasdama situaciją, jau kuris laikas ieško būdų, kaip naujiems mokslo metams priimti kiek įmanoma daugiau pirmokų. Nors mokykla jau dabar yra perpildyta ir, akivaizdu, kad papildomas vaikų priėmimas neatsilieps teigiamai bendram  progimnazijos mikroklimatui.
NUTARTA. Pritarti papildomų dviejų pirmokų klasių priėmimui, įrengiant dvi naujas klases progimnazijos pa-talpose. Nutarta vieną klasę įrengti vietoje mokytojų kambario, o kitą - Balsių bendruomenės pa-talpose. Šis sudėtingas sprendimas priimtas bendru geranorišku visų šalių susitarimu. Savo ruožtu, mokyklos vadovybė ir bendruomenė tikisi steigėjo supratingumo ir visapusiško bendradarbia-vimo ateityje sprendžiant progimnazijai aktualius klausimus. Be to, atkreipiame dėmesį, kad progimnazijai bus reikalinga papildoma finansinė parama naujų klasių įrengimui.
1.  SVARSTYTA. Antrų klasių mokinių vežiojimas į plaukimo pamokas nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.
NUTARTA. Klausimas buvo svarstytas. Bet paaiškėjus naujoms aplinkybėms, nutarimas atidėtas. Šis klausimas bus svarstomas iš naujo artimiausiu metu.
                                     
2. SVARSTYTA. 2019 m. pirkimų planas.
NUTARTA.  Pirkimų planui pritarta.
 
3. SVARSTYTA. Apyvartinės Erasmus lėšos, piniginis rezervas projektų užbaigimui.
NUTARTA. Skirti lėšų projekto užbaigimui.
 
 4.  SVARSTYTA. Dieninių vasaros stovyklų organizavimas.
NUTARTA. Leisti organizuoti dienines stovyklas. Pirmenybė teikiama mokyklos darbuotojų or-ganizuojamoms, jaunesnio amžiaus vaikų stovykloms.
 
5.  SVARSTYTA. Neformaliojo švietimo tiekėjų programos.
NUTARTA. Neformaliojo švetimo tiekėjų programoms pritarta. 
        
6. SVARSTYTA. Mokyklos veiklos organizavimas keičiantis mokyklos vadovui.
NUTARTA. Pritarta, kad Balsių progimnazijos laikinu vadovu bus paskirta mokyklos pavaduotoja Virginija Giršvildienė.
    
 7.  SVARSTYTA. Kiti klausimai. Mokinių savivaldos nuostatai
NUTARTA.  Pritarti mokinių savivaldos nuostatoms.