Mokyklos taryba

SVARSTYTA. Dieninių vaikų vasaros stovyklų organizavimas mokykloje birželio mėn.
NUTARTA. Pritarti vaikų dieninių vasaros stovyklų organizavimui Balsių progimnazijoje: „SKM“, „Būkime draugais“, „Balsiukai“ ir „Aktyvaus turizmo stovyklai“.
SVARSTYTA. Pirkimų planas.
NUTARTA.
1. Pirkimo planui pritarti skiriant lėšų: popieriui klasėms; mokyklos „Bitinėlio“ ansamblio aprangai atnaujinti; savivaldos kelionei - apie 500 Eur; reikalingiems resursams pereinant į „Tamo“ dienyną; apmokėjimui mokytojams, kurie vyksta skaityti pranešimų, bei reprezentuoja mokyklą ne Vilniaus mieste.
2. Kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę dėl lėšų išorinėms žaliuzėms skyrimo.
SVARSTYTA. El. dienyno pakeitimas į „TAMO“ dienyną.
NUTARTA. El. dienyno pakeitimui pritarta, skiriant reikalingas lėšas.
SVARSTYTA. Mokinių klausimas. Dėl mainų programų.
NUTARTA. Mokiniams kreiptis į mokytojus dalykininkus dėl mainų programų partnerių paieškų ir paraiškų pildymo.
SVARSTYTA. Taisyklių ir susitarimų laikymasis: uniformų dėvėjimas ir mokinio pažymėjimų turėjimas registruojantis el. praėjimo sistemoje.
NUTARTA.
1. Dar kartą mokyklos direktorė informuos mokytojus apie uniformų dėvėjimo reglamentą ir U raidžių atsakingą žymėjimą el. dienyne. Po vykdytos uniformų dėvėjimo patikros mokyklos administracija kviesis sistemingai uniformos nedėvinčių mokinių tėvus pokalbiui ir bus pritaikytos mokinių drausminimo priemonės;
2. El. praėjimo sistemos administratorius kontroliuoja ir perduoda informaciją apie sistemingai mokinio pažymėjimų neturinčius mokinius administracijai ir socialiniams  pedagogams. Šių mokini tėvai bus kviečiami pokalbiui pas socialinius darbuotojus.
SVARSTYTA. Mokytojų skatinimo tvarkos aprašas.
NUTARTA. Pakoreguoti pristatytą mokytojų skatinimo tvarkos aprašą, sukonkretinant skiriamų 1-2 balų kriterijus.
SVARSTYTA. Mokinių vežimas.
NUTARTA. Mokytojams su klase vykstant į išvykas reikalauti iš vežėjų vežimo sutarties, kurioje būtų aptartas vežėjų civilinė atsakomybė.
SVARSTYTA. Mokinių priėmimo į 1 klases klausimas.
NUTARTA. Informuoti tėvus, pateikusius paraiškas į 1 klasę, jog atsižvelgiant į mokyklos perpildymą bus formuojamos tik 3 pirmokų klasės. Tėvams rekomenduojama papildyti paraiškas el. sistemoje nurodant dar ir kitas ugdymo įstaigas.
1. SVARSTYTA. Mokyklos mokinių tarybos atstovų klausimai:
1.1.  Dėl knygų pradinėms klasėms, kaip paskatinimų už mokyklinės uniformos dėvėjimą, pirkimo.
NUTARTA. Pritarti knygų pirkimui. Knygas pirkti atsižvelgiant į klasių individualius poreikius.
1.2.  Dėl skiriamųjų ženkliukų mokyklos savivaldos nariams.
NUTARTA. Pritarti ženkliukų įsigijimui.
1.3.  Dėl „Balsių progimnazijos radijo“ steigimo. Prašoma lėšų priemonėms reikalingoms laidų įrašams – kompiuterio ir 2 mikrofonų.
NUTARTA. Pritarti radijo iniciatyvai.
Mokiniams apžvelgti reikiamų priemonių kainas ir sąmatą persiųsti tarybos pirmininkei.
1.4.  Dėl mokinių užimtumo per pertraukas, kokie būtų poreikiai pertraukų metu.
NUTARTA. Kreiptis į  mokyklos bendruomenę žurnalų, komiksų užsienio kalbomis (anglų, rusų, prancūzų, vokiečių).
2. SVARSTYTA. Ilgųjų pertraukų ilginimas ateinantiems mokslo metams.
NUTARTA. Nuo 2018 m. rugsėjo 1d.  po 5 pamokų organizuoti 30 min ilgąją pertrauką.
3. SVARSTYTA. Dėl mokyklos emblemos užrašo keitimo.
NUTARTA. Nekeisti Balsių mokyklos emblemos.
4. SVARSTYTA. Kreipimasis dėl komercinio keramikos būrelio organizavimo mokykloje.
NUTARTA. Nepritarti dar vienam keramikos būreliui mokykloje. Pasiūlyti būrelio vadovei organizuoti keramikos užsiėmimus mokyklos bendruomenei (suaugusiems).
5. SVARSTYTA. 2018 m. progimnazijos veiklos plano projektas.
NUTARTA. Pritarti plano projektui.
6. SVARSTYTA. Informacija iš Susisiekimo paslaugų apie dviračių takus ir dėl autobusų tvarkaraščio derinimo iniciatyvos.
NUTARTA. Stebėti kaip vykdomas dviračių takų projektas ir laukti jo įgyvendinimo.
N. Kleniauskienė su dar keliais mokyklos ir bendruomenės atstovais inicijuos susitikimą su atsakingais asmenimis dėl autobusų tvarkaraščių derinimo.
7. SVARSTYTA. Projekto „100 gerų darbų Lietuvai“ eiga.
NUTARTA. Atkreipti visų bendruomenės narių dėmesį, kad darbai vyktų ir juos viešinti.
Inicijuoti radijo anonsus, kelti juos į mokyklos paskyrą „Facebook“ socialiniame tinkle.
8. SVARSTYTA. 2017 m. pirkimų ataskaita.
NUTARTA. Pritarti pirkimų ataskaitai.
9. SVARSTYTA. Naujienos iš mokyklų tarybų pirmininkų susirinkimo.
Pristatytos mokyklos tarybai naujienos iš mokyklų tarybų pirmininkų susirinkimo
10. SVARSTYTA.  2018 mokslo metų klasių komplektavimas.
NUTARTA. Atsižvelgiant į mokyklos perpildymą jau šiais mokslo metais 36  % ir dar didesnį perpildymą 2018 – 2019 m.m., 2018 m. nuo rugsėjo 1d. pirmoje pamainoje bus sudarytos galimybės dirbti trims pirmokų klasėms, visos likusios klasės mokysis 2 pamainoje.
Pagal galimybes ir pritarus Vilniaus miesto savivaldybei, nuomuotis patalpas iš aplinkinių pastatų.
11. SVARSTYTA. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programos 2018 – 2020 m. projektas
NUTARTA. Programai pritarti. Siūlyti mokytojams, kuriems kyla sunkumų dėl bendravimo su mokiniais, klasės valdymo tobulinti kompetencijas šiose srityse iki atestacijos proceso pradžios, bendradarbiauti su mokyklos psichologais ir atsižvelgti į jų rekomendacijas.

NUTARTA:

1.      Pritarti  edukacinių pamokų-instaliacijų „Tautiška giesmė“  vykdymui mokykloje  5–8 klasių mokiniams. Edukacines pamokas finansuoti iš mokyklos biudžeto.

2.      Pritarti siūlomam pradinio ugdymo plano klaidos taisymui – vasaros atostogų pradžios nustatymui nuo 2018 m. birželio 1 d. ir bendruomenės informavimo planui.

NUTARTA:
1. Pritarta projekto „Man garbė dėvėti uniformą“ , 1-5 klasėse , vykdymui . Priziniam fondui skiriamos lėšos iš dviejų procentų;
2. Mokyklos taryba supažindinta su Balsių mokyklos filialo projekto vykdymo eiga;
3. Pritarta darbo grupės sudarymui projektui „100 gerų darbų Lietuvai“ Lietuvos 100 – mečio atkūrimo metams. Darbo grupės sudėtis: 4 mokinių savivaldos atstovai, 2 mokyklos tarybos tėvų atstovai, 2 mokytojų atstovai ir 2 bendruomenės atstovai;
4. Pritarta Kalėdinių atostogų prailginimui 2 dienom, trumpinant vasaros atostogas. Kalėdinės atostogos 2017 12 27 – 2018 01 05; Vasaros (1-4 kl.) 2018-06-11 - 2018-08-31; Vasaros (5-8 kl.) 2018-06-20 - 2018-08-31. Šis nutarimas gali įsigalioti tik gavus mokyklos steigėjo pritarimą;
5. Pritarta programavimo būrelio veiklai;
6. Pritarta Mokyklos tarybos ataskaitai už 2016 – 2017 metus;
7. Pritarta Darbo tvarkos taisyklių pakeitimui;
8. Pristatyti strateginio plano veiklų, projektų įgyvendinimo eiga, iššūkiai ir sprendimai;
9. Numatomi projektai iki metų pabaigos:
9.1. Fab Lab laboratorijos įrangos įsigijimas ir kūrybinių dirbtuvių įrengimas;
9.2. Skaitymo gebėjimų ugdymas taikant „Skaitymo strategijų korteles“;
9.3. Saugios ugdymo aplinkos kūrimas gerinant mokytojų budėjimo per pertraukas kokybę bei pasitelkiant savanorių mokinių budėtojų pagalbą;
9.4. Bendruomenės Kalėdinio atviruko konkursas;
9.5. ES projektų „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimas ir plėtra“ bei „Penelogic“ užduočių įgyvendinimas.
10. Atkreipiamas mokyklos administracijos dėmesys, kad mokyklos tinklalapyje informacija turi būti savalaikė, pateikiama korektiškai, tiksliai, atitinkanti realybę.
11. Pristatyti patikslinti pirkimų ir išlaidų poreikiai. Pirkimams ir poreikiams pritarta;
12. Pritarta Etnokultūros muziejų įrengti iki šių metų pabaigos;
13. Pritarta atkurti botaninį – pažintinį taką, kai bus įrengtas apšvietimas ir kameros. Dėl apšvietimo kreiptasi į savivaldybę, dėl kamerų tariamasi su „UAB Balsių mokyklos SPV“
14. Pritarta mokyklos bendrosios civilinės atsakomybės draudimui;
15. Pritarta mokytojo J. Jonikaičio iniciatyvai spintelės raktelius gaminti mokykloje.
    1. Neringa Kleniauskienė - el. p. neringa.kleniauskiene@gmail.com

Progimnazijos tarybos sekretorė-
   2.  Nijolė Jucienė el. p. nijole.juciene@balsiumokykla.lt

Progimnazijos tarybos nariai:

Mokytojai:
    3. Gitana Vancevičienė - el. p. gitana.vanceviciene@balsiumokykla.lt
    4. Jurga Jonušienė- el. p. jurga.jonusiene@balsiumokykla.lt
    5. Daiva Freigofienė – el. p. daiva.freigofiene@balsiumokykla.lt ,
    6. Virginija Giršvildienė – el.p. virginija.girsvildiene@balsiumokykla.lt

Mokinių tėvų atstovai:
    7. Eglė Vileikienė – el. p. eglevile@gmail.com
    8. Rimantas Dumcius el. p. rimantas.dumcius@ppmi.lt
    9. Mildoras Jusevičius – el.p.majus476@gmail.com
    10. Neringa Savickienė – el.p sa.neringa@gmail.com

Bendruomenės atstovai:
    11. Adonė Markienė- el. p. adone@balsiai.org
    12. Rimantas Micka- el.p balsiai@gmail.com

Mokinių tarybos atstovai:
    13. Pijus Vasiliauskas 6A
    14. Emilija Lanevskaja 6E
    15. Andrėja Stankutė 6B
    16. Dominykas Gaigalas 7A
    17. Mėja Rainytė 7B