Mokyklos taryba

NUTARTA: Pritarti „Mokinių, laukiančių būrelių po pamokų, priežiūros tvarkos aprašo“ projektui.
Progimnazijos tarybos pirmininkė –
    1. Neringa Kleniauskienė - el. p. neringa.kleniauskiene@gmail.com

Progimnazijos tarybos sekretorė-
   2.  Nijolė Jucienė el. p. nijole.juciene@balsiumokykla.lt

Progimnazijos tarybos nariai:

Mokytojai:
    3. Renata Jonušauskienė- el. p. renata.jonusauskiene@balsiumokykla.lt
    4. Jurga Jonušienė- el. p. jurga.jonusiene@balsiumokykla.lt
    5. Daiva Freigofienė – el. p. daiva.freigofiene@balsiumokykla.lt ,
    6. Virginija Giršvildienė – el.p. virginija.girsvildiene@balsiumokykla.lt

Mokinių tėvų atstovai:
    7. Eglė Vileikienė – el. p. eglevile@gmail.com
    8. Rimantas Dumcius el. p. rimantas.dumcius@ppmi.lt
    9. Mildoras Jusevičius – el.p.majus476@gmail.com
    10. Neringa Savickienė – el.p sa.neringa@gmail.com

Bendruomenės atstovai:
    11. Adonė Markienė- el. p. adone@balsiai.org
    12. Rimantas Micka- el.p balsiai@gmail.com

Mokinių tarybos atstovai:
    13. Kasparas Misiūnas 6b klasė
    14. Lauryna Arbataitytė 7b klasė
    15. Ervinas Dikinis 7c klasė
    16. Miglė Zubavičiūtė 7a klasė
    17. Dorotėja Anelauskaitė 8a klasė


NUTARTA:
 
1. Priimti progimnazijos Tarybos pirmininkės I.  Šakalienės atsistatydinimą.  Vilniaus Balsių progimnazijos tarybos pirmininko pareigoms  patvirtinti mokinių tėvų atstovę N. Kleniauskienę. 
2. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos 2016-2017 m.m. veiklos planui.
3. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos 2017-2019 m. pedagogų atestacijos programai. 
4. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos elektroninio mokinio pažymėjimo spausdinimui mokyklos spausdintuvu, dažų ir spausdintuvo ekslpoatavimo išlaidasapmokant iš Tėvų asociacijos lėšų. 
5. Parengti pasiūlymą dėl Vilniaus Balsių progimnazijos patalpų plėtros projekto, inicijuoti ir suorganizuoti susitikimą su LR vyriausybės ir Vilniaus miesto savivaldybės atstovais. Atsakingi R. Micka, N. Kleniauskienė, N. Savickienė, M.Jusevičius, L. Kačiušytė Skramtai. 
6. Informaciją ąpie seminara „Emocijų ir dėmesio valdymas, taikant Mindfulness praktiką pamokoje“ pateikti mokytojams per elektroninę registracijos sistemą ir sprendimą dėl seminaro organizavimo priimti mokyklos administracijai  pagal į renginį užsiregistravusių mokytojų poreikį.
 
NUTARTA:
 
1. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos veiklos ataskaita  už 2015–2016 m. m.
2. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos veiklos prioritetams 2016–2017 m. m.
3. Mokyklos jubiliejaus  organizavimo šventės dieną spalio 7 d. sustabdyti neformalių ir pailgintų grupių veiklas. Neformalaus ugdymo būrelių veikloms suteikti 1 papildomą dieną mokinių rudens atostogų metu, su mokyklos administracija suderinus patalpų užimtumą.
4. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašui ir mokinio elgesio taisyklių pakeitimams.
5. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos Pailgintų grupių organizavimo tvarkos aprašo papildymas.
6. Nepritarti gautiems draudimo bendrovių pasiūlymams mokykloje organizuoti mokinių draudimo paslaugas.
7. Informuoti tėvus elektroniniu paštu ir mokyklos svetainėje apie papildomą mokyklinių uniformų tiekėjų pasiūlymą.
Mokyklos tarybos nuostatai