Mokyklos taryba

NUTARTA:
 
1. Priimti progimnazijos Tarybos pirmininkės I.  Šakalienės atsistatydinimą.  Vilniaus Balsių progimnazijos tarybos pirmininko pareigoms  patvirtinti mokinių tėvų atstovę N. Kleniauskienę. 
2. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos 2016-2017 m.m. veiklos planui.
3. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos 2017-2019 m. pedagogų atestacijos programai. 
4. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos elektroninio mokinio pažymėjimo spausdinimui mokyklos spausdintuvu, dažų ir spausdintuvo ekslpoatavimo išlaidasapmokant iš Tėvų asociacijos lėšų. 
5. Parengti pasiūlymą dėl Vilniaus Balsių progimnazijos patalpų plėtros projekto, inicijuoti ir suorganizuoti susitikimą su LR vyriausybės ir Vilniaus miesto savivaldybės atstovais. Atsakingi R. Micka, N. Kleniauskienė, N. Savickienė, M.Jusevičius, L. Kačiušytė Skramtai. 
6. Informaciją ąpie seminara „Emocijų ir dėmesio valdymas, taikant Mindfulness praktiką pamokoje“ pateikti mokytojams per elektroninę registracijos sistemą ir sprendimą dėl seminaro organizavimo priimti mokyklos administracijai  pagal į renginį užsiregistravusių mokytojų poreikį.
 
NUTARTA:
 
1. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos veiklos ataskaita  už 2015–2016 m. m.
2. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos veiklos prioritetams 2016–2017 m. m.
3. Mokyklos jubiliejaus  organizavimo šventės dieną spalio 7 d. sustabdyti neformalių ir pailgintų grupių veiklas. Neformalaus ugdymo būrelių veikloms suteikti 1 papildomą dieną mokinių rudens atostogų metu, su mokyklos administracija suderinus patalpų užimtumą.
4. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašui ir mokinio elgesio taisyklių pakeitimams.
5. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos Pailgintų grupių organizavimo tvarkos aprašo papildymas.
6. Nepritarti gautiems draudimo bendrovių pasiūlymams mokykloje organizuoti mokinių draudimo paslaugas.
7. Informuoti tėvus elektroniniu paštu ir mokyklos svetainėje apie papildomą mokyklinių uniformų tiekėjų pasiūlymą.
Mokyklos tarybos nuostatai
NUTARTA:
 
1. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos Ugdymo plano 2016-2017 m.m. pakeitimams.
2. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos Mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašo redakcijai.
3. Pritarti pailgintos dienos (popamokinės veiklos) ir rytinės (prieš pamokinės veiklos) grupių paslaugų teikimo Vilniaus Balsių progimnazijoje tvarkos aprašo pakeitimams.
4. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos veiklos gilaus įsivertinimo rezultatų ataskaitai.
5. Parengti dokumentą ir kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę dėl mokyklos patalpų praplėtimo. Dokumento rengimui įgalioti mokinių tėvų atstovą R. Dumčių.
6. Kiti klausimai:
6.1. Pritarti neformalaus ugdymo būrelio „Jaunųjų  keliautojų klubas“ veiklai 2016-2017 m.m.
6.2. Pritarti anglų kalbos neformalaus ugdymo būrelio veiklai 2016-2017 m.m.
6.3. Pritarti menų terapijos neformalaus ugdymo būrelio veiklai 2016-2017 m.m.
6.4. Nepritarti neformalaus ugdymo būrelio „Lyderis ir lyderystė“ veiklai 2016-2017 m.m.
 
Posėdžio pirmininkė Ignė Šakalienė
 
Posėdžio sekretorė Nijolė Jucienė
NUTARTA:
 
1. Pritarti paraiškoms dieninėms vasaros stovykloms Vilniaus Balsių progimnazijoje organizuoti nuo 2016 m. birželio 1 iki birželio 17 d.:
• Sostinės krepšinio mokyklos stovykla
• Anglų kalbos stovykla 9-12 m. vaikams
• Balsiukų stovyklėlė (1-2 kl. vaikams)
• Stovykla „Būkime draugais“
2. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos Mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašo redakcijai.
 
Posėdžio pirmininkė Ignė Šakalienė
 
Posėdžio sekretorė Nijolė Jucienė