Mokyklos taryba

NUTARTA:
 
1. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos Ugdymo plano 2016-2017 m.m. pakeitimams.
2. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos Mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašo redakcijai.
3. Pritarti pailgintos dienos (popamokinės veiklos) ir rytinės (prieš pamokinės veiklos) grupių paslaugų teikimo Vilniaus Balsių progimnazijoje tvarkos aprašo pakeitimams.
4. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos veiklos gilaus įsivertinimo rezultatų ataskaitai.
5. Parengti dokumentą ir kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę dėl mokyklos patalpų praplėtimo. Dokumento rengimui įgalioti mokinių tėvų atstovą R. Dumčių.
6. Kiti klausimai:
6.1. Pritarti neformalaus ugdymo būrelio „Jaunųjų  keliautojų klubas“ veiklai 2016-2017 m.m.
6.2. Pritarti anglų kalbos neformalaus ugdymo būrelio veiklai 2016-2017 m.m.
6.3. Pritarti menų terapijos neformalaus ugdymo būrelio veiklai 2016-2017 m.m.
6.4. Nepritarti neformalaus ugdymo būrelio „Lyderis ir lyderystė“ veiklai 2016-2017 m.m.
 
Posėdžio pirmininkė Ignė Šakalienė
 
Posėdžio sekretorė Nijolė Jucienė
NUTARTA:
 
1. Pritarti paraiškoms dieninėms vasaros stovykloms Vilniaus Balsių progimnazijoje organizuoti nuo 2016 m. birželio 1 iki birželio 17 d.:
• Sostinės krepšinio mokyklos stovykla
• Anglų kalbos stovykla 9-12 m. vaikams
• Balsiukų stovyklėlė (1-2 kl. vaikams)
• Stovykla „Būkime draugais“
2. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos Mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašo redakcijai.
 
Posėdžio pirmininkė Ignė Šakalienė
 
Posėdžio sekretorė Nijolė Jucienė

NUTARTA:

1. Pritarti apklausos anketai Vilniaus Balsių progimnazijos mokinių tėvams dėl tolimesnio vaikų mokymosi.

Posėdžio pirmininkė Ignė Šakalienė
 
Posėdžio sekretorė Nijolė Jucienė

NUTARTA:

1. Įpareigoti Vilniaus Balsių progimnazijos administraciją peržiūrėti optimalaus patalpų panaudojimo ugdymo procesui galimybes.
2. Įpareigoti Vilniaus Balsių progimnazijos administraciją peržiūrėti optimalaus pamokų tvarkaraščio sudarymo galimybes.
3. Įpareigoti mokinių tėvų atstovus parengti su mokykla ir bendruomene suderintą kreipimąsi į Vilniaus miesto savivaldybę dėl galimybių Vilniaus Balsių progimnazijoje mokytis vienoje pamainoje
 
 
Posėdžio pirmininkė Ignė Šakalienė
 
Posėdžio sekretorė Nijolė Jucienė

 

NUTARTA:

1. Tobulinti Vilniaus Balsių progimnazijos strategijos teiginius ir suderinti progimnazijos strategijos kūrimo grupėje.

2.1.  Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos finansinei ataskaitai už 2015 m. pirkimus .

2.2. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos pirkimų planui 2016 m.

2.3. Sukurti darbo grupę 2% pervedamų lėšų prioritetų nustatymui ir pristatymui mokyklos bendruomenei, tam darbui įgalioti mokyklos tarybos narius I. Šakalienę, M. Jatulienę, R. Dumčių, M.Jusevičių.

3.1. Steigėjui priėmus sprendimą atidaryti antrą pamainą, antroje pamainoje  2016-2017 m.m. mokytųsi Vilniaus Balsių progimnazijos septintokai.

3.2. Įgalioti mokyklos tarybos narius R. Dumčių ir A. Markienę parengti kreipimąsi į savivaldybę dėl priestato poreikio.

3.3. Parengti priedą prie 2016-2017 m.m. pirmokų mokymo  sutarties, taip sudarant galimybę jų ugdymą organizuoti antroje pamainoje 2017-2018 m.m.

4. Pritarti parengtai Vilniaus Balsių progimnazijos tarybos nuostatų redakcijai.

5. Pritarti papildytam Vilniaus Balsių progimnazijos Mokinių budėjimo tvarkos aprašui.

6.1. Mokinių užimtumo vasaros atostogų metu mokyklos sporto aikštyne organizavimo klausimą perduoti svarstyti ir įgyvendinti Balsių mokyklos tėvų asociacijai derinant su mokyklos administracija

6.2. Informaciją apie galimybę prisidėti prie paramos VŠĮ Pal. Kun. Mykolo Sapočkos hospisui paskelbti el. paštu, o norintiems užsiimti tokia labdaringa veikla, informacines korteles su rekvizitais palikti mokykloje informacijoje tėvams nurodomoje  vietoje. 
 
 
Posėdžio pirmininkė Ignė Šakalienė
 
Posėdžio sekretorė Nijolė Jucienė