Mokyklos taryba

NUATRTA:

1. Patobulinti mokyklos veiklos programos ataskaitą už 2013-2014 m.m. pagal posėdyje išsakytas pastabas ir geriau pasiruošti 2014-2015 m.m. veiklos programos prioritetų svarstymui. 

2. Pritarti pakoreguotam 2% sąmatos lėšų panaudojimo perskirstymui.

3. Pritarti parengtam Naudojimosi elektronine registracijos sistema tvarkos aprašui.

4. Pritarti parengtiems Mokinio elgesio taisyklių, Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos, Mokyklos lankymo tvarkos daliniams pakeitimams.

5. Pritarti pateiktiems Darbo tvarkos taisyklių punktų pakeitimams.

6. Pritarti naujų pasiūlytų komercinių būrelių veiklai.

7. Pedikuliozės profilaktiką mokykloje organizuoti vadovaujantis užkrečiamų ligų centro profilaktikos rekomendacijomis. Už profilaktiką atsakinga mokyklos sveikatos priežiūros specialistė A. Mickievič.

8. Pritarti pateiktam siūlymui geriamą vandenį naudoti iš čiaupo ir gėrimui skirtas vietas pažymėti lipdukais.

 

Posėdžio pirmininkas Rimantas Dumčius 
 
Posėdžio sekretorė Virginija Giršvildienė
 

NUTARTA:

1. Pritarti pakoreguotam 2014-2015 m.m.Balsių pagrindinės mokyklos ugdymo planui ir neformalios veiklos planuojamų būrelių sąrašui.

2. Pritarti parengtai Naudojimosi elektronine praėjimo sistema tvarkai. Įpareigoti mokyklos administraciją iki rugsėjo 12 d. su šia tvarka supažindinti mokinių tėvus, stebėti ir analizuoti naudojimosi elektronine praėjimo sistema procesą, fiksuoti pažeidimus ir lapkričio mėn. posėdyje pateikti siūlymus dėl elektroninės praėjimo sistemos tobulinimo ir aptarti mokinių daromus pažeidimus ir numatyti atsakomybę nesilaikantiems elektroninės praėjimo sistemos tvarkos.

3. Pritarti dokumento „Mokytojų ir tėvų individualių pokalbių (konsultacijų) organizavimo tvarka“ galiojimui jį paredagavus pagal pateiktas pastabas. Sudaryti darbo grupę pastabų ir siūlymų galutinės dokumento redakcijos parengimui iki 2014 m. lapkričio mėn. Mokyklos tarybos posėdžio.

4. Pritarti dokumento „Mokinių turizmo renginių, ekskursijų ir žygių organizavimo tvarka“ galiojimui, įrašant papildymą 4 punkte „Į ekskursiją nevykstantys mokiniai privalo būti pamokose pagal jiems numatytą tvarkaraštį“.

5. Pritarti kreipimuisi „Dėl karščio keliamos profesinės rizikos Vilniaus Balsių pagrindinėje mokykloje“. Kreipimąsi adresuoti mokyklos steigėjui. 

6. Pritarti pradinių klasių mokinių aktyvaus poilsio zonos įrengimui. Įpareigoti mokinių tarybą aptarti ir pristatyti mokinių idėjas.
 
 
Posėdžio pirmininkas Rimantas Dumčius 
 
Posėdžio sekretorė Virginija Giršvildienė
 

 

NUTARTA:

1. 2014-2015 m.m. priešmokyklinės grupės Vilniaus Balsių pagrindinėje mokykloje nekomplektuoti.

2. Kol mokykloje pradės veikti elektroninė vartų sistema iki 4 pamokos rakinti mokyklos duris. Pritarti SPV prašymui, kad mokiniai vairuojantys motorolerius savo transporto priemonių neparkuotų dviratinėje, su sąlyga, kad bus surasta ir įrengta saugi motorolerių parkavimo vieta, išduoti leidimai teisėtai vairuojamų motorinių transporto priemonių vairuotojams/mokiniams leidimai parkuoti numatytoje vietoje. Apie draudimą važinėti šaligatviais ir saugaus parkavimo taisykles mokinius informuoti paskirtas socialinis pedagogas M. Andrulevičius. 

3. Bendru sutarimu pritarti lėšų panaudojimui pagal pateiktą sąmatą.

4. Vilniaus Balsių pagrindinėje mokykloje „Euro automatų“ nestatyti.

5. Pritarti mokinių iniciatyvai įrengti poilsio zoną mokykloje. Įpareigoti mokinių savivaldą spręsti poilsio zonos įrengimo klausimus, bendradarbiaujant su atsakingą už šią veiklą mokytoja L. Macevičiūte. Pritarta siūlymui mokyklos II aukšto fojė pasatyti daugiau suolų.

6. Tėvų apklausos rezultatus apie poreikį tobulinti mokyklines uniformas pateikti sudarytai darbo grupei. Pritarti siūlymui deleguoti 3 mokinius iš mokinių savivaldos ir mokytoją Nijolę Jucienę į darbo grupę uniformos tobulinimo  projektui parengti.

7. Pritarti pasiūlymui plėsti neformalaus ugdymo pasiūlą mokykloje: - leisti organizuoti Žolės riedulio būrelį mokykloje su išlyga,  jei pateiks techninį sprendimą dėl salės dangos išsaugojimo; - pritarti patalpų nuomai vaikų su specialiaisiais poreikiais menų terapijos užsiėmimams.

8. Pritarta mokyklos administracijos iniciatyvai paruošti atmintinę ir elektroniniu paštu ją suderinti su  mokyklos tarybos nariais. Į atmintinę įtraukti punktą: - įvykus konfliktinei situacijai pokalbį įrašyti į diktofoną.

9. Siūlymui dėl Balsių bendruomenės narių vaikams lankantiems mokykloje papildomo ugdymo užsiėmimus taikomos 20% nuolaidos nepritarti.

Posėdžio pirmininkas Rimantas Dumčius  

Posėdžio sekretorė Virginija Giršvildienė

NUTARTA:

1. Kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentą dėl Vilniaus Balsių pagrindinės mokyklos pertvarkos į progimnaziją tokiais etapais: 1. Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. nekomplektuoti 9 klasių; 2. Nuo 2015 m. nekomplektuoti 9 ir 10 klasių pagrindinę mokyklą reorganizuoti į progimnaziją.

2. Pritarti tokiems dokumento „Mokyklos mokinių lankomumo priežiūros tvarka“ 7.2.1. ir 7.3. punktų papildymams, bei naujam 7.4 punktui:

7.2.1. Tėvai (globėjai) gali pateisinti dėl jiems žinomų priežasčių (ligos, asmeninių ar kitų) iki 3 dienų, bet ne daugiau kaip 10 dienų per pusmetį 1-4 klasėse, ir ne daugiau kaip 6 dienas 5-10 klasėse. Atskirais atvejais, kai yra žinoma mokinio ligos diagnozė, klasės vadovas, suderinęs su visuomenės sveikatos priežiūros specialiste bei soc. pedagogu gali pateisinti ir daugiau tėvų teisinamų mokinio praleistų dienų. Praleistų pamokų pateisinimo forma pateikta internete.

7.3. Tėvai (globėjai) be labai svarbios priežasties neturėtų organizuoti vaikui išvykų (apsilankymų pas gydytojus, kelionių ar kt. reikalų tvarkymo) pamokų metu. Jeigu atsiranda tokia būtinybė, mokinio praleistos pamokos gali būti pateisinamos tik iš anksto raštu arba e.dienyne apie tai informavus klasės vadovą.

7.4. Jeigu mokinys pasijaučia blogai pamokų metu, jis privalo kreiptis į Visuomenės sveikatos priežiūros specialistę, kuri apie vaiko išleidimą iš pamokų informuoja  per el. dienyną  klasės vadovą, o telefonu - vaiko tėvus. Klasės vadovas pateisina vaiko praleistas pamokas.

3. Pritarti mokytojų įsivertinimo rezultatams ir išvadoms. Atlikti diagramų pateikimo korekcijas: abiejų mokslo metų  palyginamąsias įsivertinimo rezultatų diagramas to paties rodiklio pavaizduoti šalia ir nurodyti įsivertinimo lygius prie diagramų nuo 1 iki 4. 

4. Pritarti 2013 m. mokyklos finansinei ataskaitai.

5. Pritarti 2% GPM lėšų panaudojimo sąmatos 2014 m projektui. 1 protokolo priedas.

6. Mokinių poilsio zonų įrengimo klausimą svarstyti kitame Mokyklos tarybos posėdyje, gavus Mokinių tarybos pasiūlymus.

7. Pritarti mokytojų atestacijos pristabdymui I pusmetyje, dėl MK lėšų, skirtų atlyginimų fondui deficito. 

 

Posėdžio pirmininkas Rimantas Dumčius

Posėdžio sekretorė Virginija Giršvildienė

scan0033.jpg