Mokyklos taryba

NUTARTA:

1. Kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentą dėl Vilniaus Balsių pagrindinės mokyklos pertvarkos į progimnaziją tokiais etapais: 1. Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. nekomplektuoti 9 klasių; 2. Nuo 2015 m. nekomplektuoti 9 ir 10 klasių pagrindinę mokyklą reorganizuoti į progimnaziją.

2. Pritarti tokiems dokumento „Mokyklos mokinių lankomumo priežiūros tvarka“ 7.2.1. ir 7.3. punktų papildymams, bei naujam 7.4 punktui:

7.2.1. Tėvai (globėjai) gali pateisinti dėl jiems žinomų priežasčių (ligos, asmeninių ar kitų) iki 3 dienų, bet ne daugiau kaip 10 dienų per pusmetį 1-4 klasėse, ir ne daugiau kaip 6 dienas 5-10 klasėse. Atskirais atvejais, kai yra žinoma mokinio ligos diagnozė, klasės vadovas, suderinęs su visuomenės sveikatos priežiūros specialiste bei soc. pedagogu gali pateisinti ir daugiau tėvų teisinamų mokinio praleistų dienų. Praleistų pamokų pateisinimo forma pateikta internete.

7.3. Tėvai (globėjai) be labai svarbios priežasties neturėtų organizuoti vaikui išvykų (apsilankymų pas gydytojus, kelionių ar kt. reikalų tvarkymo) pamokų metu. Jeigu atsiranda tokia būtinybė, mokinio praleistos pamokos gali būti pateisinamos tik iš anksto raštu arba e.dienyne apie tai informavus klasės vadovą.

7.4. Jeigu mokinys pasijaučia blogai pamokų metu, jis privalo kreiptis į Visuomenės sveikatos priežiūros specialistę, kuri apie vaiko išleidimą iš pamokų informuoja  per el. dienyną  klasės vadovą, o telefonu - vaiko tėvus. Klasės vadovas pateisina vaiko praleistas pamokas.

3. Pritarti mokytojų įsivertinimo rezultatams ir išvadoms. Atlikti diagramų pateikimo korekcijas: abiejų mokslo metų  palyginamąsias įsivertinimo rezultatų diagramas to paties rodiklio pavaizduoti šalia ir nurodyti įsivertinimo lygius prie diagramų nuo 1 iki 4. 

4. Pritarti 2013 m. mokyklos finansinei ataskaitai.

5. Pritarti 2% GPM lėšų panaudojimo sąmatos 2014 m projektui. 1 protokolo priedas.

6. Mokinių poilsio zonų įrengimo klausimą svarstyti kitame Mokyklos tarybos posėdyje, gavus Mokinių tarybos pasiūlymus.

7. Pritarti mokytojų atestacijos pristabdymui I pusmetyje, dėl MK lėšų, skirtų atlyginimų fondui deficito. 

 

Posėdžio pirmininkas Rimantas Dumčius

Posėdžio sekretorė Virginija Giršvildienė

scan0033.jpg
Mokyklos tarybos nuostatai