Savivaldų informacija

NUTARTA:

1. 2014-2015 m.m. priešmokyklinės grupės Vilniaus Balsių pagrindinėje mokykloje nekomplektuoti.

2. Kol mokykloje pradės veikti elektroninė vartų sistema iki 4 pamokos rakinti mokyklos duris. Pritarti SPV prašymui, kad mokiniai vairuojantys motorolerius savo transporto priemonių neparkuotų dviratinėje, su sąlyga, kad bus surasta ir įrengta saugi motorolerių parkavimo vieta, išduoti leidimai teisėtai vairuojamų motorinių transporto priemonių vairuotojams/mokiniams leidimai parkuoti numatytoje vietoje. Apie draudimą važinėti šaligatviais ir saugaus parkavimo taisykles mokinius informuoti paskirtas socialinis pedagogas M. Andrulevičius. 

3. Bendru sutarimu pritarti lėšų panaudojimui pagal pateiktą sąmatą.

4. Vilniaus Balsių pagrindinėje mokykloje „Euro automatų“ nestatyti.

5. Pritarti mokinių iniciatyvai įrengti poilsio zoną mokykloje. Įpareigoti mokinių savivaldą spręsti poilsio zonos įrengimo klausimus, bendradarbiaujant su atsakingą už šią veiklą mokytoja L. Macevičiūte. Pritarta siūlymui mokyklos II aukšto fojė pasatyti daugiau suolų.

6. Tėvų apklausos rezultatus apie poreikį tobulinti mokyklines uniformas pateikti sudarytai darbo grupei. Pritarti siūlymui deleguoti 3 mokinius iš mokinių savivaldos ir mokytoją Nijolę Jucienę į darbo grupę uniformos tobulinimo  projektui parengti.

7. Pritarti pasiūlymui plėsti neformalaus ugdymo pasiūlą mokykloje: - leisti organizuoti Žolės riedulio būrelį mokykloje su išlyga,  jei pateiks techninį sprendimą dėl salės dangos išsaugojimo; - pritarti patalpų nuomai vaikų su specialiaisiais poreikiais menų terapijos užsiėmimams.

8. Pritarta mokyklos administracijos iniciatyvai paruošti atmintinę ir elektroniniu paštu ją suderinti su  mokyklos tarybos nariais. Į atmintinę įtraukti punktą: - įvykus konfliktinei situacijai pokalbį įrašyti į diktofoną.

9. Siūlymui dėl Balsių bendruomenės narių vaikams lankantiems mokykloje papildomo ugdymo užsiėmimus taikomos 20% nuolaidos nepritarti.

Posėdžio pirmininkas Rimantas Dumčius  

Posėdžio sekretorė Virginija Giršvildienė

NUTARTA:

1. Kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentą dėl Vilniaus Balsių pagrindinės mokyklos pertvarkos į progimnaziją tokiais etapais: 1. Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. nekomplektuoti 9 klasių; 2. Nuo 2015 m. nekomplektuoti 9 ir 10 klasių pagrindinę mokyklą reorganizuoti į progimnaziją.

2. Pritarti tokiems dokumento „Mokyklos mokinių lankomumo priežiūros tvarka“ 7.2.1. ir 7.3. punktų papildymams, bei naujam 7.4 punktui:

7.2.1. Tėvai (globėjai) gali pateisinti dėl jiems žinomų priežasčių (ligos, asmeninių ar kitų) iki 3 dienų, bet ne daugiau kaip 10 dienų per pusmetį 1-4 klasėse, ir ne daugiau kaip 6 dienas 5-10 klasėse. Atskirais atvejais, kai yra žinoma mokinio ligos diagnozė, klasės vadovas, suderinęs su visuomenės sveikatos priežiūros specialiste bei soc. pedagogu gali pateisinti ir daugiau tėvų teisinamų mokinio praleistų dienų. Praleistų pamokų pateisinimo forma pateikta internete.

7.3. Tėvai (globėjai) be labai svarbios priežasties neturėtų organizuoti vaikui išvykų (apsilankymų pas gydytojus, kelionių ar kt. reikalų tvarkymo) pamokų metu. Jeigu atsiranda tokia būtinybė, mokinio praleistos pamokos gali būti pateisinamos tik iš anksto raštu arba e.dienyne apie tai informavus klasės vadovą.

7.4. Jeigu mokinys pasijaučia blogai pamokų metu, jis privalo kreiptis į Visuomenės sveikatos priežiūros specialistę, kuri apie vaiko išleidimą iš pamokų informuoja  per el. dienyną  klasės vadovą, o telefonu - vaiko tėvus. Klasės vadovas pateisina vaiko praleistas pamokas.

3. Pritarti mokytojų įsivertinimo rezultatams ir išvadoms. Atlikti diagramų pateikimo korekcijas: abiejų mokslo metų  palyginamąsias įsivertinimo rezultatų diagramas to paties rodiklio pavaizduoti šalia ir nurodyti įsivertinimo lygius prie diagramų nuo 1 iki 4. 

4. Pritarti 2013 m. mokyklos finansinei ataskaitai.

5. Pritarti 2% GPM lėšų panaudojimo sąmatos 2014 m projektui. 1 protokolo priedas.

6. Mokinių poilsio zonų įrengimo klausimą svarstyti kitame Mokyklos tarybos posėdyje, gavus Mokinių tarybos pasiūlymus.

7. Pritarti mokytojų atestacijos pristabdymui I pusmetyje, dėl MK lėšų, skirtų atlyginimų fondui deficito. 

 

Posėdžio pirmininkas Rimantas Dumčius

Posėdžio sekretorė Virginija Giršvildienė

scan0033.jpg
Mokyklos tarybos nuostatai

savivalda