Savivaldų informacija

NUTARTA:

1. Supažindinti mokinių tėvus su Vilniaus Balsių progimnazijos standartizuotų testų 4, 6, 8 klasėse 2015-2016 m.m. palyginamosios analizės  2017 m. rezultatais.
2. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos Ugdymo plano 2017-2019 metams projektui.
3. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos 2017 m. pirkimų plano papildymams.
4. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos Mokymosi sutarties papildymams.
5. Vilniaus Balsių progimnazijos Vertinimo tvarkos aprašą dar kartą aptarti mokytojų metodinėse grupėse.
6. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos socialinio pedagogo veiklos ataskaitai.
7. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos psichologo veiklos ataskaitai.
8. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos Uniformų dėvėjimo reglamento papildymams.
9. Pritarti pateiktiems prašymams dėl komercinių būrelių veiklos 2017-2018 m.m. Vilniaus Balsių progimnazijoje.
10. Kiti klausimai:
10.1. Papildyti Vilniaus Balsių progimnazijos Mokyklos tarybos nuostatų 18 punktą, numatant Tarybos posėdžius fiksuoti diktofonu ir saugoti elektroninėse laikmenose.
10.2. Klasių tėvų siūlymu mokinių fotografavimo paslaugos tiekėjų pasirinkimą sprendžia mokyklos Tėvų taryba.

NUTARTA:
1. Pritarti prašymams dėl dienos stovyklų Vilniaus Balsių progimnazijoje 2017 m. vasarą organizavimo:
1.1. „Vasara su SKM“
1.2. Balsiukų sotvyklėlė 2017“ 1-2 klasių mokiniams
1.3. Vasaros stovykla ,,Būkime draugais’’ 1-5 klasių mokiniams
 
2. Vilniaus Balsių progimnazijoje 2017-2018 m.m. komplektuoti tik 5 pirmokų klases
3. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos Mokinių priėmimo ir skyrimo į klases tvarkos aprašo pakeitimams. Patvirtinti naujos redakcijos Vilniaus Balsių progimnazijos Mokinių priėmimo ir skyrimo į klases tvarkos aprašą.
4. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos prisidėjimui prie Balsių bendruomenės šventės organizavimo 2017 m. birželio 3 d., dalyvaujant būreliams ir neformalaus ugdymo veikloms šventiniame koncerte bei pasirūpinant atlikėjų paskatinimais.
 
NUTARTA:
1. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos pakoreguotam Mokyklos tarybos nuostatų projektui 
 
Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos progimnazijos patikslintam pirkimų poreikių 2017 m. planui 
2. Ugdymosi organizavimo kokybės gerinimui:
     3.1. Mokykloje priimtą mokinių ugdymosi rezultatų (vertinimo ir įsivertinimo) periodiškumo tvarką pakartotinai aptarti mokytojų metodinėse grupėse.
      3.2. Aktyvintį tėvų ir socialinių darbuotojų įsitraukimą sprendžiant pamokų praleidimo problemas
      3.3. Mokyklos socialiniai pedagogai vykdo savo veiklos reglamente numatytas funkcijas. Į problemą reaguoti nedelsiant, prevenciškai dirbant tiek su vaiku, tiek su tėvais
 
4. Komunikavimo mokyklos bendruomenėje gerinimui:
4.1. Atidžiau stebėti ir laiku informuoti tėvus apie pamokų pasikeitimus. Atkreipti dėmesį į tėvų prisijungimų periodiškumą.
            4.2. Už informacijos mokyklos tinklapyje viešinimą 
            atsakinga IT mokytoja Justė Ledienė. Mokyklos 
            tarybos nutarimų išrašai turi būti paskelbti per 5 
            darbo dienas, nuo protokolo pasirašymo.
4.3. Mokinių tėvams ir mokytojams daugiau dėmesio  skirti elektroniniame dienyne rašomiems laiškams ir į juos atsakyti.
5. Nešiojamų garso aparatų naudojimas pertraukų ir mokyklos renginių metu draudžiamas.
6. Įpareigoti mokinių savivaldą atlikti mokinių apklausą, išsamiai išdiskutuoti ir Mokyklos tarybos posėdžiui pateikti argumentuotus mokinių siūlymus/eskizus dėl mokyklinės uniformos keitimo variantų.
7. Atsižvelgus į Tėvų kreipimąsi dėl neformalios veiklos „FM SPURTAS“ Vilniaus Balsių progimnazijoje, įpareigoti trenerį Deivydą Venckų pateikti tėvams mokėjimų pavedimų kopijas. Tėvai įsipareigoja išsirinkti klubo tarybą, paskirti būrelio atstovą bendravimui su mokyklos administracija ir prisiimti įsipareigojimą dėl būrelio mokestinių įsipareigojimų vykdymo.
8. Kreiptis į SPVA dėl automobilių stovėjimo aikštelės prie mokyklos didinimo ir specialaus žymėjimo mokytojams pasistatyti automobilį prie mokyklos.
 
NUTARTA: 
1. Pritarti mokyklos administracijos parengtam projektui dėl mokinių skaičiaus Vilniaus Balsių progimnazijoje 2017-2018 mokslo metams nustatymo, nedidinant bendro mokinių skaičiaus ir išvengiant antros pamainos.
2. Pritarti Progimnazijos Tarybos pirmininkės N. Kleniauskienės, mokyklos Tarybos atstovės  Eglės Vileikienės ir klasių tėvų atstovės Linos Vilkaitienės parengtam kreipimuisi į Vilniaus miesto savivaldybę dėl Vilniaus Balsių progimnazijos klasių komplektų skaičiaus 2017-2018 mokslo metams nustatymo.
 
NUTARTA:
1. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos 2017-2022 m. strateginio plano projektui.
2. Pritarti kreipimosi į Vilniaus miesto merą dėl mokyklos perpildymo problemos ir mokyklos plėtros klausimų sprendimo parengtai redakcijai. Įpareigoti mokyklos Tarybos pirmininkę N. Kleniauskienę atstovauti mokyklos interesus susitikime su Vilniaus miesto tarybos atstovais.
3. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos 2016 m. finansinei ataskaitai.
4. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos finansų paskirstymo plano 2017 m. projektui.
5. Pritarti bandomojo žinių ir gebėjimų patikrinimo 8    klasių mokiniams organizavimui. Patikrinimą vykdyti vieną dieną, gavus raštiškus mokinių tėvų sutikimus. Gautus mokinių  įvertinimus įrašant į e. dienyną pagal mokomuosius dalykus.
6. Pritarti edukacinių erdvių plėtrai:
6.1. Pažintinio - botaninio tako prie mokyklos įrengimui.
6.2. Slidinėjimo trasos įrengimui.
6.3. Etnomuziejaus skaityklos erdvėse įrengimui.
7. Pratybų sąsiuvinių pirkimų poreikį, užduočių skyrimo ir tikrinimo metodikas pakartotinai aptarti metodinėse grupėse.
8. Kiti klausimai:
8.1. Pasiruošimui olimpiadoms,  konkursams ir dalyvavimui juose pamokų metu išleidžiami tik pažangūs mokiniai, suderinę su dalyko mokytoju atsiskaitymo formą.
8.2. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos jaunučių choro paskatinamosios kelionės už dalyvavimą dainų šventėje finansavimui, iš mokyklos lėšų apmokant 50% kelionės išlaidų.