Tėvai

NUTARTA:
1.  Mokyklos tarybos pirmininkė Neringa Kleniauskienė pristatė mokyklos tarybos ataskaitą už 2016 – 2017 metus. Pristatytas mokyklos skyriaus projektas.
2. Į Vaiko gerovės komisiją išrinkti Aną Jankinienę 2F ir 7A klasės atstovę ir Laurą Ramaškienę 4D klasės atstovę.
3. Kiekviena klasė fotografuojasi į mokyklos metraštį. Jeigu nėra poreikio klasė atskirai gali nesifotografuoti  ir nesigaminti asmeninių nuotraukų. Apie tai būtina pranešti mokyklos administracijai.
4. Į darbo grupę, kuri paruoš pasiūlymą susisiekimo paslaugoms išrinkti Neringą Kleniauskienę, Adonę Markienę, Aną Jankinienę, Balsių bendruomenės administratorių Rimvydą Lisauską. Iki spalio 6 d. paruošti pasiūlymus ir išsiųsti susisiekimo paslaugų atstovams.
5. Visų koncentrų tėvų grupės pateikė idėjas, kurias būtų galima įgyvendinti vykdant projektą „100 gerų darbų Lietuvai“.
6. Atsakymai į tėvų klausimus ir  tėvų pasiūlymai mokyklai išsiųsti elektroniniu paštu klasių tėvų atstovams.
NUTARTA:

1. Pritarti finansų panaudojimo planui. 2 proc. GPM  lėšas skirstyti tokia tvarka:
1.1. Vadovėlių pirkimui naudoti reikiamas dviejų procentų lėšas.
1.2. Kristina Rėksnienė pasidomės dėl televizorių montavimo įkainių.
1.3.  Pažintinio-botaninio tako projekto įgyvendinimui skirti dviejų procentų paramos lėšas (1500 eurų).
1.4.  Finansuoti 50 procentų mokyklos jaunių choro išvykos į Stokholmą.
1.5.  Etnokultūrinio muziejaus įrengimo projekto įgyvendinimas.

2. Tęsti pradėtą darbą, siekiant, kad Vilniaus miesto savivaldybė priimtų sprendimus statyti mokyklos priestatą, patvirtintų šiai statybai reikalingas lėšas bei galimai greičiau įgyvendintų projektą.

3. Pritarti direktorės siūlymui ir panaudoti dovanotas lėšas Fab Lab laboratorijos įkūrimui.

4. Informacijos santrauką apie svarstytus klausimus dėl tėvų elgesio, mokinių priežiūros siųsti klasių tėvų atstovams, kurie įsipareigoja informuoti savo klasės tėvus.
NUTARTA:
  1. Svarstyti klausimą dėl nepasitikėjimo į Tarybą išrinktais tėvų atstovais ir visų tėvų atstovų dabartinėje Taryboje atstatydinimo;
  2. Iš Mokyklos tarybos atstatydinti visus tėvų atstovus.
  3. Į Mokyklos tarybą išrinkti šiuos tėvų atstovus: Rimantą Dumčių, Mildorą Jusevičių, Neringą Kleniauskienę, Neringą Savickienę, Eglę Vileikienę. Išrinktuosius Tarybos narius įpareigoti tarpusavyje išsirinkti tėvų tarybos pirmininką;
  4. Tėvų atstovams bendradarbiauti su klasės auklėtoju, padėti kartą per mėnesį patikrinti uniformų dėvėjimą, padėti paskambinti klasės tėveliams ir priminti uniformos dėvėjimo reglamentą.
  5. Nutarta organizuoti savo klasėse žygius, sporto renginius siekiant skatinti moksleivių bei tėvų fizinį aktyvumą 
  6. Tęsti pradėtą darbą, siekiant, kad Vilniaus miesto savivaldybė priimtų sprendimus statyti mokyklos priestatą, patvirtintų šiai statybai reikalingas lėšas bei galimai greičiau įgyvendintų projektą. 
 

NUTARTA:

1.1. Pristatytai lėšų panaudojimo 2015 m. ataskaitai pritarti.

1. 2. Balsių mokyklos tėvų  asociacijos gautų lėšų ataskaitą pristatyti kitame klasės tėvų atstovų susirinkime.

2.1. Pritarti pristatytam paramos lėšų, gautų iš  2% gyventojų pajamų mokesčio, panaudojimo 2016 m. planui (už – 15, prieš – 0, susilaikė – 2).

2.2. Progimnazijos teritorijos stebėjimo kamerų klausimą detaliau aptarti kitame klasės tėvų atstovų susirinkime.

3. Rengiant strategiją atsižvelgti į vykusios diskusijos metu išsakytas mintis.

4. Siūlyti Mokyklos tarybai kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę su raginimu ieškoti galimybių spręsti mokyklos priestato statybos klausimą.

5.1. Užkandžių automatų mokykloje nestatyti.

5.2. Atsakyti organizatoriams, kad mokykla palaiko gražias pagalbos idėjas, tačiau grynų pinigų rinkti ir administruoti šiuo metu neturi galimybės, bet organizatoriams nurodžius banko sąskaitos rekvizitus, mokykla  galėtų pasidalinti informacija apie vykdomą akciją.

5.3. Pritarti siūlymui dėl vaikų dienos užimtumo mokyklos stadione organizavimo.

5.4. Siūlyti klasių tėvų atstovams priminti savo atstovaujamų klasių mokinių tėvams apie mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamentą.

5.5. Siūlyti klasių tėvų atstovams perduoti direktorės prašymą atstovaujamų klasių mokinių tėvams aktyviau jungtis prie elektroninės atsiskaitymo valgykloje sistemos.

5.6. Direktorė informavo, kad progimnazijos internetinėje svetainėje atnaujinta mokamų būrelių kontaktų informacija.

 

Posėdžio pirmininkė Ignė Šakalienė

Posėdžio sekretorė Laura Ramaškienė

 

NUTARTA:

1. Paskelbti visus  pristatymus el. dienyno „Mano dienynas“ dokumentų skyriuje ir paraginti su jais susipažinti visą mokyklos bendruomenę.

2. Teikti siūlymus Progimnazijos veiklos plano parengimo grupei, derinti pasiūlymus su mokytojais.

3. Į Progimnazijos tarybą deleguoti šiuos tėvų atstovus: Ignę Šakalienę, Aurelijų Vėlavičių, Moniką Jatulienę, Rimantą Dumčių ir Mildorą Jusevičių.

4. Atsakymus, kurie buvo parengti raštu, išsiųsti klasių tėvų atstovams, kad jie galėtų supažindinti savo klasių bendruomenes.

 

Posėdžio pirmininkas Rimantas Dumčius

Sekretorius Raimonda Martinaitienė