Pagalbos mokiniui specialistai

Laura Katinien�.jpg

Laura Katinienė

Logopedė 1-3 kl.

el.paštas laurakat@balsiumokykla.lt

Pradinė, Kabineto Nr. 154

 

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus (tiria ir įvertina mokinių tartį, rašymo ir skaitymo gebėjimus);
 • Nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, dėl jų kylančius specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • Individualių, pogrupinių, grupinių užsiėmimų (pratybų) metu šalina mokinų tarties sutrikimus bei padeda vaikams, susiduriantiems su mokymosi sunkumais skaitymo bei rašymo srityse (pagalba mokiniams teikiama ne pamokų metu);
 • Šviečia tėvus, mokyklos pedagogus vaikų kalbos, komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais.

 

 

 

Foto.JPG

Dovilė Girdauskienė

Logopedė 4-8 kl.

el.paštas dovile.girdauskiene@balsiumokykla.lt

Progimnazija, Kabineto Nr. 149

 

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje;
 • Sudaro individualias, pogrupines ir grupines mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia logopedo veiklos ataskaitą;
 • Konsultuoja mokinių tėvus (globėjus), mokyklos pedagogus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • Šviečia progimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų prevencijos klausimais.

daiva venskute.png

Daiva Venskutė

Psichologė 1-4 kl.

el.paštas daiva.venskute@balsiumokykla.lt

Pradinė, Kabineto Nr. 245

Progimnazija, Kabineto Nr. 239

Pagrindinės veiklos sritys:

Individualus ir grupių konsultavimas. Psichologinė pagalba elgesio, emocinių, bendravimo ir kitų sunkumų turintiems mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams.
Pirminis psichologinis įvertinimas.
Švietimas: paskaitos, užsiėmimai tėvams, mokytojams vaiko raidos, bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos mokykloje, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais, grupės vaikams savęs pažinimo, bendravimo ir pan. klausimais.
Prevencinių programų ruošimas ir įgyvendinimas (pvz., patyčių, savižudybių prevencijos programos).
 
Kada kreiptis pagalbos?
 
Mokiniams
 • Tau sunku mokytis.
 • Nesutari su draugais arba sunku juos suprasti.
 • Dažnai jautiesi liūdnas (-a), prislėgtas (-a), apatiškas (-a).
 • Dažnai pratrūksti pykčiu, nesusivaldai.
 • Nepasitiki savimi.
 • Konfliktuoji su tėvais, kamuoja problemos šeimoje.
 • Patyrei ar patiri sunkius išgyvenimus.
 • Nori atrasti būdus, kaip geriau tvarkytis kasdieniame gyvenime.
 • Nori geriau pažinti save ir kitus.
Tėvams
 • Vaikui sunku mokytis.
 • Netinkamas vaiko elgesys mokykloje ir (ar) už jos ribų.
 • Bendravimo sunkumai, nepasitikėjimas savimi.
 • Ieškote naudingesnių auklėjimo metodų.
 • Norite pagerinti bendravimą su vaiku.
 • Vaiką stipriai paveikia koks nors reikšmingas įvykis.
 • Vaikas patiria emocinių sunkumų.

edvardas.sidlauskas.jpg

Edvardas Šidlauskas

Psichologas 5-8 kl.

el.paštas edvardas.sidlauskas@balsiumokykla.lt

Kabineto Nr. 242

Pagrindinės veiklos sritys:

 • mokinių asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas;
 • mokyklos bendruomenės narių individualus ir grupinis psichologinis konsultavimas;
 • tėvų, mokinių ir mokytojų švietimas;
 • psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija;
 • SEU programos koordinavimas.

Laima Krincė

Socialinė pedagogė 1-3 kl.

el.paštas laima@balsiumokykla.lt

tel.nr. 8 620 12301

Pradinė, Kabineto Nr. 103

Pagrindinės veiklos sritys:

 • dirba su asmeniu (individualus darbas) - mokiniu, tėvais ar teisėtais mokinio atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant mokinių socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip mokinių socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį -pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
 • kartu su mokyklos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
 • konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu;
 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti;
 • koordinuoja nemokamo maitinimo organizavimą ir jo apskaitą mokykloje;
 • koordinuoja 1-4 kl. mokinių pieno ir vaisių programas.

Dalia Kazlauskaitė.JPG

 

Dalia Petkūnienė

Socialinė pedagogė 4-5 kl. 

el.paštas dalia.petkuniene@balsiumokykla.lt

tel.nr. 8 612 61826 

Progimnazija, Kabineto Nr. 213

 

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) - mokiniu, tėvais ar teisėtais mokinio atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais;
  Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant mokinių socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip mokinių socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį -pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
  Kartu su mokyklos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
  Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
  Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
  Kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu;
  Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti. 

Aušra Apšegaitė

Socialinė pedagogė 6-8 kl. 

el.paštas ausra.apsegaite@balsiumokykla.lt

tel.nr. 8 618 09746

Progimnazija, Kabineto Nr. 150

 

Į socialinį pedagogą galite kreiptis, jeigu jūsų vaikui kyla elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo, adaptacijos, bendravimo sunkumų. Taip pat jei patiria bet kokio pobūdžio smurtą ar patyčias.

 

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti;
 • Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas;
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą;
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, dalykų mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas;
 • Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir socialiniais partneriais;
 • Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų, atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių ir prevencinių programų, projektų kūrimą bei jų įgyvendinimą;
 • Kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.

Gintares Foto.jpg

Gintarė Valantinavičienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

el.paštas gintare.valantinaviciene@balsiumokykla.lt

tel.nr. 8 671 26068

Progimnazija, Kabineto Nr. 148

 

Darbo laikas:

Pirmadienis 7.00-18.00, Antradienis 7.00-17.00 (Balsių g. 20)

Trečiadienis-Ketvirtadienis 7.00-17.00, Penktadienis 7.00-16.00 (Bubilo g. 8)

Pietų pertrauka 12.00-12.30

 

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Teikia pirmą pagalbą;
 • Atlieka patikras dėl pedikuliozės;
 • Skleidžia sveikos gyvensenos ugdymą ir propagavimą;
 • Teikia konsultacijas mokinių sveikatos išsaugojimo ir  stiprinimo klausimais;
 • Esant poreikiui įgyvendina  užkrečiamųjų ligų epidemiologinės  priežiūros priemones;
 • Organizuoja imunoprofilaktiką mokykloje;
 • Prižiūri, kad mokinių maitinimas būtų organizuojamas pagal mokyklos steigėjo patvirtintus valgiaraščius ir užkandžių asortimento sąrašus.

Eglė Saikauskienė

Specialioji pedagogė

*Vaiko priežiūros atostogose

Tomas Blinstrubas

Specialusis pedagogas

*Vaiko priežiūros atostogose

 
Atnaujinta: 2020-11-17