Pagalbos mokiniui specialistai

Gintarė Kondratovičiūtė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

el.paštas gintare.kondratoviciute@vvsb.lt

Kabineto Nr. 148

Darbo laikas: Pirmadienis 8.00-16.30, Antradienis - Penktadienis 8.00-16.00, Pietų pertrauka 12.00-12.30

 

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Teikia pirmą pagalbą;
 • Atlieka patikras dėl pedikuliozės;
 • Skleidžia sveikos gyvensenos ugdymą ir propagavimą;
 • Teikia konsultacijas mokinių sveikatos išsaugojimo ir  stiprinimo klausimais;
 • Esant poreikiui įgyvendina  užkrečiamųjų ligų epidemiologinės  priežiūros priemones;
 • Organizuoja imunoprofilaktiką mokykloje;
 • Prižiūri, kad mokinių maitinimas būtų organizuojamas pagal mokyklos steigėjo patvirtintus valgiaraščius ir užkandžių asortimento sąrašus. 

Laura Katinien�.jpg

Laura Katinienė

Logopedė

el.paštas laura.katiniene@balsiumokykla.lt

Kabineto Nr. 103

 

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus (tiria ir įvertina mokinių tartį, rašymo ir skaitymo gebėjimus);
 • Nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, dėl jų kylančius specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • Individualių, pogrupinių, grupinių užsiėmimų (pratybų) metu šalina mokinų tarties sutrikimus bei padeda vaikams, susiduriantiems su mokymosi sunkumais skaitymo bei rašymo srityse (pagalba mokiniams teikiama ne pamokų metu);
 • Šviečia tėvus, mokyklos pedagogus vaikų kalbos, komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais.

Eglė Saikauskienė

Specialioji pedagogė

*Vaiko priežiūros atostogose

Tomas Blinstrubas

Specialusis pedagogas

el.paštas tomas.blinstrubas@balsiumokykla.lt

Kabineto Nr. 149

 

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Veda individualiąsias (1 mokinys), pogrupines (2 – 4 mokiniai) ir grupines (5 – 10 mokinių) pratybas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus bei lavinant jų sutrikusias funkcijas;
 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato jų specialiuosius ugdymosi poreikius, žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 • Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, parinkti tinkamus ugdymosi būdus ir metodus, pritaikyti ir/ar individualizuoti Bendrąsias programas;
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, SUP mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • Rengia specialiąsias mokymo priemones; 
 • Šviečia mokyklos bendruomenę SUP mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus.

 

edvardas.sidlauskas.jpg

Edvardas Šidlauskas

Psichologas 5-8 kl.

el.paštas edvardas.sidlauskas@balsiumokykla.lt

Kabineto Nr. 242

Pagrindinės veiklos sritys:

 • mokinių asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas;
 • mokyklos bendruomenės narių individualus ir grupinis psichologinis konsultavimas;
 • tėvų, mokinių ir mokytojų švietimas;
 • psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija;
 • SEU programos koordinavimas.

Laima Krincė

Socialinė pedagogė 1-3 kl.

el.paštas laima@balsiumokykla.lt

tel.nr. 8 612 61826 

Kabineto Nr. 213

Pagrindinės veiklos sritys:

 • dirba su asmeniu (individualus darbas) - mokiniu, tėvais ar teisėtais mokinio atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant mokinių socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip mokinių socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį -pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
 • kartu su mokyklos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
 • konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu;
 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti;
 • koordinuoja nemokamo maitinimo organizavimą ir jo apskaitą mokykloje;
 • koordinuoja 1-4 kl. mokinių pieno ir vaisių programas.

 

Dalia Kazlauskaitė.JPG

 

Dalia Kazlauskaitė

Socialinė pedagogė 4-5 kl. 

el.paštas dalia.kazlauskaite@balsiumokykla.lt

tel.nr. 8 612 61826 

Kabineto Nr. 213

 

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) - mokiniu, tėvais ar teisėtais mokinio atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais;
  Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant mokinių socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip mokinių socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį -pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
  Kartu su mokyklos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
  Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
  Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
  Kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu;
  Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti. 

Aušra Apšegaitė

Socialinė pedagogė 6-8 kl. 

el.paštas ausra.apsegaite@balsiumokykla.lt

tel.nr. 8 618 09746

Kabineto Nr. 150

 

Į socialinį pedagogą galite kreiptis, jeigu jūsų vaikui kyla elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo, adaptacijos, bendravimo sunkumų. Taip pat jei patiria bet kokio pobūdžio smurtą ar patyčias.

 

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti;
 • Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas;
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą;
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, dalykų mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas;
 • Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir socialiniais partneriais;
 • Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų, atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių ir prevencinių programų, projektų kūrimą bei jų įgyvendinimą;
 • Kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.

 
Atnaujinta: 2020-01-06