Pagalbos mokiniui specialistai

Gintarė Kondratovičiūtė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

el.paštas gintare.kondratoviciute@balsiumokykla.lt

Kabineto Nr. 148

 

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Teikia pirmą pagalbą;
 • Atlieka patikras dėl pedikuliozės;
 • Skleidžia sveikos gyvensenos ugdymą ir propagavimą;
 • Teikia konsultacijas mokinių sveikatos išsaugojimo ir  stiprinimo klausimais;
 • Esant poreikiui įgyvendina  užkrečiamųjų ligų epidemiologinės  priežiūros priemones;
 • Organizuoja imunoprofilaktiką mokykloje;
 • Prižiūri, kad mokinių maitinimas būtų organizuojamas pagal mokyklos steigėjo patvirtintus valgiaraščius ir užkandžių asortimento sąrašus. 

Laura Katinien�.jpg

Laura Katinienė

Logopedė

el.paštas laura.katiniene@balsiumokykla.lt

Kabineto Nr. 103

 

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus (tiria ir įvertina mokinių tartį, rašymo ir skaitymo gebėjimus);
 • Nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, dėl jų kylančius specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • Individualių, pogrupinių, grupinių užsiėmimų (pratybų) metu šalina mokinų tarties sutrikimus bei padeda vaikams, susiduriantiems su mokymosi sunkumais skaitymo bei rašymo srityse (pagalba mokiniams teikiama ne pamokų metu);
 • Šviečia tėvus, mokyklos pedagogus vaikų kalbos, komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais.

  olga_telesova.jpg

Olga Telešova

Specialioji pedagogė

el.paštas olga.telesova@balsiumokykla.lt

Kabineto Nr. 211

 

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Veda individualiąsias (1 mokinys), pogrupines (2 – 4 mokiniai) ir grupines (5 – 10 mokinių) pratybas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus bei lavinant jų sutrikusias funkcijas;
 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato jų specialiuosius ugdymosi poreikius, žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 • Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, parinkti tinkamus ugdymosi būdus ir metodus, pritaikyti ir/ar individualizuoti Bendrąsias programas;
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, SUP mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • Rengia specialiąsias mokymo priemones; 
 • Šviečia mokyklos bendruomenę SUP mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus.

Tomas Blinstrubas

Specialusis pedagogas

el.paštas tomas.blinstrubas@balsiumokykla.lt

Kabineto Nr. 149

 

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Veda individualiąsias (1 mokinys), pogrupines (2 – 4 mokiniai) ir grupines (5 – 10 mokinių) pratybas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus bei lavinant jų sutrikusias funkcijas;
 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato jų specialiuosius ugdymosi poreikius, žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 • Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, parinkti tinkamus ugdymosi būdus ir metodus, pritaikyti ir/ar individualizuoti Bendrąsias programas;
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, SUP mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • Rengia specialiąsias mokymo priemones; 
 • Šviečia mokyklos bendruomenę SUP mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus.

 

Valdone.JPG

Valdonė Isiūnaitė

Psichologė 1-4 kl. 

el.paštas valdone.isiunaite@balsiumokykla.lt

Kabineto Nr. 239

 

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • Konsultuoja emocijų ir elgesio sunkumų, ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.
 

Eglė Saikauskienė

Specialioji pedagogė

*Vaiko priežiūros atostogose

Laima Krincė

Socialinė pedagogė

*Vaiko priežiūros atostogose

 
Atnaujinta: 2018-09-19