Veiklos sritys

PRADINIS UGDYMAS (1-4 kl.)

Pirma klasė pirmokų tėveliams bei globėjams - naujas šeimos gyvenimo etapas, pasitinkamas su džiaugsmu ir rūpesčiu. 

Sėkminga pirmoko adapatacija mokykloje didele dalimi priklauso nuo to, kaip vaikas paruošiamas ir nuteikiamas šeimoje. Jį turi lydėti tėvų palaikymas ir pasitikėjimas, kad jis „pajėgs ir sugebės“.

Tikėkite savo vaiku ir mylikėti jį tokį, koks jis yra, o ne tokį, koks jums patiktų. 

Priemonių sąrašas 1-okui >>>

PROFILIUOTOS KLASĖS

Gamtamokslinės klasės

Pasaulio pažinimo pamokos 1–4 klasėse tapatinamos su gamtos mokslo pažinimu. Literatūroje (Lamanauskas V., 2002; 2003; 2009; 2010; Mocartienė J., 2010; Urbelytė S., 2010; Bilbokaitė R., 2009 ir kiti) tarp šių sąvokų dedamas lygybės ženklas. Pasaulio pažinimo arba gamtamokslinio ugdymo, kursas pradinėse klasėse yra plati, sudėtinga, įvairialypė sritis, kurioje perteikiama ne tik gamtamokslinės, bet ir ekologinės, istorinės, sveikos gyvensenos, socialinės žinios (Lamanauskas V., 2008, p. 5–8). Pamokos apima floros ir faunos žinių pradmenis, chemijos pradžiamokslį, taip pat fizikos pradmenis ir daugelį disciplinų, kurių išsamiau mokomasi vyresnėse klasėse. Pradiniame ugdyme įgytos pasaulio ir aplinkos, taip pat savęs kaip asmenybės suvokimo žinios sudaro kertinį pamatą tolesnei mokinio raidai aukštesnėse klasėse.
Nuo 2014 m. Vilniaus Balsių progimnazijoje  pradėtos formuoti  gamtamokslinio ugdymo klasės pradiniame koncentre. Šių klasių mokiniai turi 2 pasaulio pažinimo pamokomis daugiau nei bendrojo ugdymo klasės. Pamokų metų gilinamos pasaulio pažinimo temos. Šių klasių mokiniai dalyvauja projekte „Miško mokykla“.


Projekto „Miško mokyklos“ tikslai:

  • suteikti galimybę natūraliomis gamtos sąlygomis visiems mokiniams tyrinėti ir analizuoti gyvosios ir negyvosios gamtos reiškinius, integruojant į kitus mokomuosius dalykus;
  • turtinti mokinių meninę ir kalbinę raišką;
  • sudaryti sąlygas stebėti ir tyrinėti gamtoje;
  • grūdintis ir džiaugtis grynu oru.

Projekto „Miško mokyklos“ pranašumai:

  • praktika siejama su teorija čia ir dabar;
  • geresnis žinių įsisavinimas, išliekamumas;
  • mokymasis kitose erdvėse, kitaip;
  • vaikų grūdinimasis, buvimas gryname ore;
  • bendradarbiavimas su kitomis klasėmis.   

 

Finansinio raštingumo klasės

Šiuolaikinėje visuomenėje viena iš svarbiausių ir prioritetinių ugdymo(si) krypčių – jaunimo verslumo ugdymas(is) ir finansinio raštingumo stiprinimas.
 
T. Friedline (2015) nustatė, kad vaikai nuo maždaug šešerių metų yra jau išsivystę ir geba taupyti. Remdamiesi šia išvada, galime daryti prielaidą, kad jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikai jau turi susiformavusius pirminius taupymo įpročius ir elgesį, taupymo būtinumo suvokimą, tačiau ne visuomet priima racionalius sprendimus. Viena iš to priežasčių – nepakankamas finansinis raštingumas.
 
Šio amžiaus vaikams labai svarbu ugdyti finansinio raštingumo ir verslumo kompetencijas, suprasti apie finansų svarbą, pinigus, kaip jie veikia, kaip juos protingai reikia valdyti. Pradėję finansinį raštingumą ugdyti nuo mažų dienų, ateity gebės puikiai planuoti finansus, protingai skolintis ar skolinti, išvengti rizikingų finansinių sprendimų priėmimo.
 
Vaikus svarbu mokyti, iš kur atsiranda pinigai, kokios egzistuoja profesijos, štai darbdaviai, verslininkai, moka savo darbuotojams atlyginimus, o kas moka gaisrininkui, policininkui, gydytojui?

 

 

PAGRINDINIS UGDYMAS (5-8 kl.)

Įgiję pradinį išsilavinimą, mokiniai pradeda mokytis pagal Pagrindinio ugdymo programą.

Privaloma Pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių: I dalis – ketveri metai (5-8 klasės), II dalis – dveji metai ( 9-10 klasės).

Balsių progimnazijoje mokiniai baigia I dalies Pagrindinio ugdymo programą.

Ugdymas vykdomas ne tik mokykloje, bet ir už mokyklos ribų, mokyklos socialinių partnerių edukacinėse aplinkose: muziejuose, lauko erdvėse  ir t.t.

Mokyklos mokymosi aplinka sudaro galimybes mokinių aktyviam ugdymui(si), mokymuisi  įvairaus dydžio grupėse, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai. Sudarytos sąlygos dirbti inovatyviai naudojant šiuolaikines mokymo technologijas.

Antros užsienio kalbos pradedama mokytis 5 klasėje.

„Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui.“ – Seneka

 

Plačiau skaitykite >>>*
Atnaujinta: 2021-07-07