Laisvos darbo vietos

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (pareigybės lygis A2)
 
Darbuotojas įdarbinamas pagal darbo sutartį
Krūvis – 0,5 etato.
 
Reikalavimai:
 • aukštasis universitetinis (arba jam prilyginamas) išsilavinimas;
 • geri  darbo įgūdžiai su MS Exel programa;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti komandoje.
 
Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:   
 
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams privalo išmanyti:
 • Įstaigos administracinį-ūkinį darbą reglamentuojančius dokumentu;
 • Medžiagų sunaudojimo bei nurašymo normas ir tvarką.
 • Ataskaitų pateikimo terminus ir tvarką.
 • Atsiskaitymo už įsigytas prekes ir paslaugas tvarką ir būdus.
 • Įstaigos struktūrą, jos darbo organizavimą ir valdymą;
 • Higienos normas ir taisykles;
 • Darbo santykius reglamentuojančius įstatymus;
 • Buhalterinės apskaitos pagrindus;
 • Priešgaisrinės saugos taisykles
 • Saugaus darbo taisykles;
 • Viešųjų pirkimų įstatymą;
 • Pirmosios medicininės pagalbos suteikimo priemones ir būdus;
 • Progimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles;
 • Kitus progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus bei norminius aktus;
 • Savo pareigybės aprašymą.
Privalumas: vairuotojo pažymėjimas, buhalterinių pagrindų išmanymas.
 
Reikalingi pateikti dokumentai:
 • Asmens dokumento kopija
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
 • Gyvenimo aprašymas (CV)
 • Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas)
Dokumentai teikiami iki 2017 m. gruodžio 19 d. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje www.vataras.lt
 

Logopedas-spec.pedagogas nuo 2017 lapkričio mėn.

Krūvis-1 etatas

Reikalavimai pareigybei:

·         Universitetinis išsilavinimas edukologijos srityje,  įgyta logopedo/spec. pedagogo kvalifikacija)

·         Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas:

1.     komunikacija gimtąja kalba (lietuvių kalba);

2.     komunikacija užsienio kalbomis (anglų, rusų kalbos);

3.     informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir  pan.).

·         Gebėjimas organizuoti projektinę veiklą,

·         Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentas  atvykdamas į pokalbį privalo pateikti šiuos dokumentus:

·         prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

·         asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

·         išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų  kopijas;

·         gyvenimo aprašymą (CV);

·         motyvacinį laišką.

Dokumentų  lauksime iki 2018 m. sausio 5 d. el. pašto adresu balsiumokykla1@gmail.com

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui. 

 

 
Atnaujinta: 2017-12-07