Nacionalinis projektas "Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme"

 

Projekto pradžios data: 2018-09-01

Projekto pradžios pabaiga: 2022-06-23

Veikla: Integruotos gamtos mokslų programos 5-8 klasėms išbandymas, tobulinimas ir diegimas

Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-06-V-02-003

Projekto koordinatorius: direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Giršvildienė.

Projekto dalyviai: biologijos mokytojos A. Jelagienė ir J. Lukošaitienė, fizikos mokytojas A. Daunoravičius, chemijos mokytoja R. Kudzevičienė.

Projekto tikslas ir uždaviniai: Tai projektas orientuotas į integruotą gamtos mokslų ugdymą. Projekto metu numatoma sudaryti prielaidas tinkamai įgyvendinti integralaus gamtamokslinio ugdymo programą 5 klasėse. 

Rezultatas: Parengtos rekomendacijos diegiant atnaujintas bendrąsias programas.

2018-2019 m.m. 5 kl. programos diegimas bus įgyvendinamas 60-tyje mokyklų.

2019-2020 m.m. 6 kl. programos diegimas bus įgyvendinamas 60-tyje mokyklų.

2020-2021 m.m. 7 klasės programos diegimas ir įgyvendinimas 60-tyje mokyklų.

2021-2022 m.m. 8 klasės programos diegimas ir įgyvendinimas 60-tyje mokyklų.

Parengta 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programa integruotą programą įgyvendinantiems mokytojams.

Veiklos

(mokyklos komandos koordinatoriaus)

Rezultatas

Paraiškos dalyvauti projekte pildymas.

Užpildyta ir pateikta paraiška, pateikti atrankos kriterijuose nurodyti dokumentai.

Projekto darbo grupės subūrimas 2018-09-05. Mokytojų kontaktų sukėlimas ir mokyklos bendradarbiavimo aplinkos sukūrimas.

Suburta projektą įgyvendinanti darbo grupė mokykloje. Sukurta mokyklos bendradarbiavimo erdvė, kurioje bus dalinamasi patirtimi.

Praėjusių mokslo metų į projektą įsitraukusių kitų Lietuvos mokyklų  parengtų veiklų planavimo pavyzdžių ir nuotolinio įvadinio seminaro transliacijos peržiūrėjimas ir aptarimas su Balsių progimnazijos gamtos mokslų mokytojų komanda 2018-09.

Parengti mokytojų ilgalaikiai planai vadovaujantis integralaus gamtamokslinio ugdymo programa 5-8 kl..

Pamokų tvarkaraščio pakeitimai.   Komandos narių dalyvavimas įvadiniame seminare  2018-10.

 

Susitikimo metu pristatyta integruota gamtamokslinio ugdymo programa,  aptartos projekto vykdymo veiklos, diskutuota kaip planuojamos veiklos, taikomi metodai, kokie galimi išbandymo modeliai.

Pamokų tvarkaraščio pakeitimai.   Komandos narių dalyvavimas informaciniame renginyje 2018-11-14 .

 

Aptarta programos išbandymo eiga, aptarti mokyklų parengti ilgalaikiai planai. Pristatyti mokymo ir mokymosi metodai taikomi integralaus gamtamokslinio ugdymo programos išbandyme.

Numatyti tolesnio bendradarbiavimo etapai.

Nuolatinis bendravimas el. paštu su Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio metodininke projekto vadove.

Kartą/ du per mėnesį.

Parengti integruoto gamtos mokslų kurso 5-8 klasėms metodiniai patarimai, ugdymo organizavimo modelio aprašymas, rekomendacijos dėl modelio įgyvendinimo.

Pasiektas projekto tikslas 2022-09-01.

Parengtos rekomendacijos diegiant atnaujintas 5-8 kl. gamtos mokslų bendrąsias programas.

Veiklos (mokyklos komandos narių, mokinių)

Terminas

Rengs gamtos mokslų ilgalaikius planus pagal integralaus gamtamokslinio ugdymo programa 5-8 kl..

2018-09

2019-09

2020-09

Mokyklų komandos dalyvaus informaciniuose ir konsultaciniuose renginiuose, skirtuose išbandymo eigai, rezultatams, mokomąjai medžiagai, tarpdalykiniams ryšiams ir jų užtikrinimui aptarti.

2018 m. birželis

2018 m. lapkritis

2019 m. birželis

2019 m. rugpjūtis

2020 m. birželis

2020 m. rugpjūtis

20121 m. birželis

2022 m. birželis

Mokyklos komandos nariai konsultuosis su paskirta kuruoti mokykla- Taikos progimnazija.

2018-11 - 2021-11

Mokyklų komandos dalyvaus vidinio mokyklų tinklo mokymuose (8 akad. val.)

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

Mokytojai dalinsis patirtimi su projekte dalyvaujančiomis Lietuvos mokyklomis, rengs rekomendacijas dėl programos įgyvendinimo.

Kels savo patirtis į virtualią mokymosi ir bendradarbiavimo aplinką.

 

Nuolat.

Parengtos rekomendacijos diegiant atnaujintas bendrąsias programas. Plėtojama turima virtuali mokymosi ir bendradarbiavimo aplinka.

Atnaujinta: 2024-03-23
 • Tvarkaraštis
 • Elektroninis dienynas
 • Registracija pokalbiui
 • Ugdymo aplinka
Pamokų laikas
5. 11.55 - 12.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
 • 9. 15.50 - 16.35
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko

ATOSTOGOS