Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Nuostatai 2022-03-30 09:42:59 1.37 MB
Tvarkos
Mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-09-12 09:27:28 153.8 KB
Mokinių turizmo renginių, ekskursijų, išvykų ir žygių organizavimo tvarkos aprašas 2022-03-29 14:06:03 164.59 KB
Naudojimosi elektronine registracijos sistema tvarkos aprašas 2022-03-29 14:06:03 204.63 KB
Standartizuotų testų organizavimo mokykloje tvarka 2022-03-29 14:06:03 113.57 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2023-03-08 09:11:21 238.01 KB
Krizių valdymo veiksmų planas 2023-03-08 09:11:33 401.84 KB
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos veiklos aprašas 2023-01-10 08:24:00 221.92 KB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-09-20 20:59:55 103.42 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2023-03-06 13:49:02 442.33 KB
Vidaus kontrolės politika 2023-03-06 13:49:02 522.56 KB
Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2023-03-06 13:49:02 295.88 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2023-03-06 13:49:02 465.02 KB
Etikos komisijos darbo reglamentas 2023-03-06 13:49:02 206.9 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2023-03-06 13:49:02 527.05 KB
Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto prevencijos taisyklės 2023-03-06 13:49:02 302.37 KB
Prašymų formos
Prašymas atleisti nuo pamokos lankymo 2022-03-29 14:07:18 14.9 KB
Prašymas dėl ilgalaikės išvykos 2022-03-29 14:07:18 13.56 KB
Praleistų pamokų teisinimo lapas 2022-03-29 14:07:18 24.2 KB
Prašymas dėl naujo elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo 2022-09-13 09:10:25 27.5 KB
Prašymas dėl pažymos į darželį 2022-03-29 14:07:18 12.9 KB
Mokinio taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinio elgesio taisyklės 2023-11-27 19:14:54 409.84 KB
Mokyklinių uniformų reglamentas 2022-12-09 13:38:04 363.81 KB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2022-12-09 13:38:04 253.07 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-10-02 20:18:19 201.69 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2022-12-09 13:39:09 331.39 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Mokyklos veiklos planas 2024 m. 2024-02-12 08:25:59 796.2 KB
Strateginis planas 2023-2028 m. 2023-02-09 12:04:07 889.28 KB
Tėvų informavimo planas 2023-02-09 12:04:07 169.6 KB
Ugdymo planai
2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas 2023-10-02 13:06:58 438.13 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-02-08 14:54:44 88.04 KB
2023 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-02-08 14:54:44 139.43 KB
2023 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-02-08 14:54:44 86.63 KB
2023 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-02-08 14:54:44 111.03 KB
2023 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-02-08 14:54:44 184.17 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Virginijos Giršvildienės 2022 metų veiklos ataskaita ir 2023 metų veiklos užduotys 2023-11-13 10:39:33 2.04 MB
Virginijos Giršvildienės 2021 metų veiklos ataskaita ir 2022 metų veiklos užduotys 2023-11-13 10:38:42 1.55 MB
Ugdymo turinio atnaujinimas Atnaujinta Dydis
Balsių progimnazijos UTA įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022-2023/2024 m.m. 143.96 KB
Atnaujintas ugdymo turinys - ką turi žinoti 1-4 kl. mokinių tėvai 1.52 MB
Atnaujintas ugdymo turinys - ką turi žinoti 5-8 kl. mokinių tėvai 1.39 MB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos narių funkcijų aprašas 2021-10-13 11:00:19 403.14 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 300.19 KB
Priėmimas į progimnaziją Atnaujinta Dydis
Mokinių priėmimo komisija 531.91 KB
Standartizuotų testų rezultatai Atnaujinta Dydis
2019 m. 2-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 691.61 KB
2019 m. 4-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 912.24 KB
2019 m. 8-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 614.88 KB
2021 m. 4-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 605.51 KB
2021 m. 8-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 586.01 KB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-10-20 15:09:07 470.62 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Vilniaus Balsių progimnazijos bibliotekos nuostatai 2023-06-22 13:14:16 211.18 KB
Naudojimosi Vilniaus Balsių progimnazijos biblioteka taisyklės 2023-06-22 13:14:16 160.15 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarka 2023-06-22 13:14:16 177.06 KB
2020 m. įsigytų vadovėlių ataskaita 2023-06-22 13:14:16 527.75 KB
2021 m. įsigytų vadovėlių ataskaita 2023-06-22 13:14:16 569.09 KB
2022 m. įsigytų vadovėlių ataskaita 2023-06-22 13:14:16 605.47 KB
Užklasinio skaitymo sąrašas 5 klasei 2023-06-22 13:14:16 180.14 KB
Užklasinio skaitymo sąrašas 7 klasei 2023-06-22 13:14:16 200.34 KB
Užklasinio skaitymo sąrašas 6 ir 8 klasėms 2023-06-22 13:14:16 463.8 KB
Mokinių uniformų tiekėjų pateikta informacija Atnaujinta Dydis
UAB „Lidata“ kainoraštis 2023-05-29 13:16:54 1.11 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
6-10 metų vaikų valgiaraštis 2023-09-04 09:30:54 18.71 KB
11-14 metų vaikų valgiaraštis 2023-09-04 09:31:09 22.32 KB
Pavakarių valgiaraštis 2023-11-30 10:45:42 249 KB
Valgiaraščio dienos, vasaris 2024-02-06 15:00:17 83.71 KB
Maitinimo paslaugą teikiančios VšĮ "Dvylika žirnių" patiekalų kaina 2023-10-03 16:14:38 89.83 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-01-11 11:52:42 494.31 KB
Duomenų valdytojo veiklos įrašas 2023-01-11 11:52:42 417.83 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-01-11 11:52:42 918.86 KB
Darbuotojų duomenų tvarkymo taisyklės 2023-01-11 11:52:42 431.33 KB
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklės 2023-01-11 11:52:42 315.96 KB
Duomenų subjektų sutikimų gavimo tvarkos aprašas 2023-01-11 11:52:42 297.7 KB
Duomenų subjektų sutikimų gavimo tvarkos aprašo 1 priedas 2023-01-11 11:52:42 548.48 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 1.26 MB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2022 m., per 2023 m. 2024-01-11 12:00:41 84.72 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023-02-27 09:19:47 491.32 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. 2024-01-03 19:02:05 358.69 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. 2024-01-03 19:02:05 358.36 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. 2024-01-03 19:02:05 968.89 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. 2024-01-03 19:02:05 386.59 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. 2024-01-03 19:02:05 387.34 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021 I ketv. 2021-10-29 15:04:49 742.82 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021 II ketv. 2021-10-29 15:03:52 808.01 KB