Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Nuostatai 2022-03-30 09:42:59 1.37 MB
Tvarkos
Mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-09-12 09:27:28 153.8 KB
Mokinių turizmo renginių, ekskursijų, išvykų ir žygių organizavimo tvarkos aprašas 2022-03-29 14:06:03 164.59 KB
Naudojimosi elektronine registracijos sistema tvarkos aprašas 2022-03-29 14:06:03 204.63 KB
Standartizuotų testų organizavimo mokykloje tvarka 2022-03-29 14:06:03 113.57 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2023-03-08 09:11:21 238.01 KB
Krizių valdymo veiksmų planas 2023-03-08 09:11:33 401.84 KB
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos veiklos aprašas 2023-01-10 08:24:00 221.92 KB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-09-20 20:59:55 103.42 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2023-03-06 13:49:02 442.33 KB
Vidaus kontrolės politika 2023-03-06 13:49:02 522.56 KB
Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2023-03-06 13:49:02 295.88 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2023-03-06 13:49:02 465.02 KB
Etikos komisijos darbo reglamentas 2023-03-06 13:49:02 206.9 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2023-03-06 13:49:02 527.05 KB
Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto prevencijos taisyklės 2023-03-06 13:49:02 302.37 KB
Priėmimas į progimnaziją
Mokinių priėmimo komisija 2023-04-21 14:14:34 219.58 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2023-04-21 14:22:33 451.93 KB
Klasių komplektavimo principai ir vadovų skyrimo klasėms tvarkos aprašas 2023-04-21 14:14:34 368.87 KB
Kviečiamų mokytis mokinių sąrašai nuo 2023-09-01
Mokinių, kviečiamų mokytis 1-8 klasėse nuo 2023-09-01, sąrašas po 7-ojo priėmimo komisijos posėdžio (2023-08-25) 2023-08-25 09:14:40 120.04 KB
Mokinių, kviečiamų mokytis 1-8 klasėse nuo 2023-09-01, sąrašas po 6-ojo priėmimo komisijos posėdžio (2023-06-23) 2023-08-25 09:14:40 366.44 KB
Mokinių, kviečiamų mokytis 1-8 klasėse nuo 2023-09-01, sąrašas po 5-ojo priėmimo komisijos posėdžio (2023-06-21) 2023-08-25 09:14:40 369.97 KB
Mokinių, kviečiamų mokytis 1-8 klasėse nuo 2023-09-01, sąrašas po 4-ojo priėmimo komisijos posėdžio (2023-06-19) 2023-08-25 09:14:40 368.71 KB
Mokinių, kviečiamų mokytis 1-8 klasėse nuo 2023-09-01, sąrašas po 3-iojo priėmimo komisijos posėdžio (2023-06-13) 2023-08-25 09:14:40 737.14 KB
Prašymų mokytis 1-oje klasėje nuo 2023-09-01 konkursinė eilė su pirmumo kriteriniais balais po 2-ojo priėmimo komisijos posėdžio (2023-06-07) 2023-08-25 09:14:40 753.94 KB
Mokinių, kviečiamų mokytis 2-8 klasėse nuo 2023-09-01, sąrašas po 2-ojo priėmimo komisijos posėdžio (2023-06-07) 2023-08-25 09:14:40 773.72 KB
Prašymų mokytis 1-oje klasėje nuo 2023-09-01 konkursinė eilė su pirmumo kriteriniais balais po 1-ojo priėmimo komisijos posėdžio (2023-06-05) 2023-08-25 09:14:40 409.42 KB
Mokinių, kviečiamų mokytis 2-8 klasėse nuo 2023-09-01, sąrašas po 1-ojo priėmimo komisijos posėdžio (2023-06-05) 2023-08-25 09:14:40 254.31 KB
Klasių komplektai
Naujų mokinių paskyrimas į 2-4 ir 6-8 klases 2023-06-30 14:21:22 387.07 KB
1-ų klasių sąrašai su klasių vadovais 136.99 KB
5-ų klasių sąrašai su klasių vadovais 73.26 KB
Prašymų formos
Prašymas atleisti nuo pamokos lankymo 2022-03-29 14:07:18 14.9 KB
Prašymas dėl ilgalaikės išvykos 2022-03-29 14:07:18 13.56 KB
Praleistų pamokų teisinimo lapas 2022-03-29 14:07:18 24.2 KB
Prašymas dėl naujo elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo 2022-09-13 09:10:25 27.5 KB
Prašymas dėl pažymos į darželį 2022-03-29 14:07:18 12.9 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Mokyklos veiklos planas 2023 m. 2023-03-09 14:02:06 910.35 KB
Strateginis planas 2023-2028 m. 2023-02-09 12:04:07 889.28 KB
Tėvų informavimo planas 2023-02-09 12:04:07 169.6 KB
Ugdymo planai
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas 2023-01-10 08:22:34 824.27 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Loretos Kačiušytės Skramtai 2018 metų veiklos ataskaita 2023-02-09 12:06:19 1.52 MB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-10-20 15:09:07 470.62 KB
Standartizuotų testų rezultatai Atnaujinta Dydis
2019 m. 2-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 691.61 KB
2019 m. 4-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 912.24 KB
2019 m. 8-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 614.88 KB
2021 m. 4-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 605.51 KB
2021 m. 8-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 586.01 KB
Mokinio taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinio elgesio taisyklės 2022-12-09 13:38:04 236.16 KB
Mokyklinių uniformų reglamentas 2022-12-09 13:38:04 363.81 KB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2022-12-09 13:38:04 253.07 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarkos aprašas 2023-02-03 11:16:27 291.6 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2022-12-09 13:39:09 331.39 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos narių funkcijų aprašas 2021-10-13 11:00:19 403.14 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Vilniaus Balsių progimnazijos bibliotekos nuostatai 2023-06-22 13:14:16 211.18 KB
Naudojimosi Vilniaus Balsių progimnazijos biblioteka taisyklės 2023-06-22 13:14:16 160.15 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarka 2023-06-22 13:14:16 177.06 KB
2020 m. įsigytų vadovėlių ataskaita 2023-06-22 13:14:16 527.75 KB
2021 m. įsigytų vadovėlių ataskaita 2023-06-22 13:14:16 569.09 KB
2022 m. įsigytų vadovėlių ataskaita 2023-06-22 13:14:16 605.47 KB
Užklasinio skaitymo sąrašas 5 klasei 2023-06-22 13:14:16 180.14 KB
Užklasinio skaitymo sąrašas 7 klasei 2023-06-22 13:14:16 200.34 KB
Užklasinio skaitymo sąrašas 6 ir 8 klasėms 2023-06-22 13:14:16 463.8 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
6-10 metų vaikų valgiaraštis 2023-09-04 09:30:54 18.71 KB
11-14 metų vaikų valgiaraštis 2023-09-04 09:31:09 22.32 KB
Valgiaraščio dienos, rugsėjis 2023-09-04 09:30:32 12.59 KB
Maitinimo paslaugą teikiančios VšĮ "Dvylika žirnių" patiekalų kaina 2023-03-01 11:56:47 115 KB
Mokinių uniformų tiekėjų pateikta informacija Atnaujinta Dydis
UAB „Lidata“ kainoraštis 2023-05-29 13:16:54 1.11 MB
„Savitas stilius“ kainoraštis 2023-05-29 13:17:42 133.25 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-01-11 11:52:42 494.31 KB
Duomenų valdytojo veiklos įrašas 2023-01-11 11:52:42 417.83 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-01-11 11:52:42 918.86 KB
Darbuotojų duomenų tvarkymo taisyklės 2023-01-11 11:52:42 431.33 KB
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklės 2023-01-11 11:52:42 315.96 KB
Duomenų subjektų sutikimų gavimo tvarkos aprašas 2023-01-11 11:52:42 297.7 KB
Duomenų subjektų sutikimų gavimo tvarkos aprašo 1 priedas 2023-01-11 11:52:42 548.48 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 1.26 MB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2023 m. II ketvirtis 2023-07-13 09:02:32 101.24 KB
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2022 m. ir 2023 m. I ketvirtis 2023-07-13 09:02:24 83.89 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023-02-27 09:19:47 491.32 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. 383.76 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. 387.34 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. 386.59 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. 968.89 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. 358.36 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021 I ketv. 2021-10-29 15:04:49 742.82 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021 II ketv. 2021-10-29 15:03:52 808.01 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas Atnaujinta Dydis
Balsių progimnazijos UTA įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022-2023/2024 m.m. 143.96 KB
Atnaujintas ugdymo turinys - ką turi žinoti 1-4 kl. mokinių tėvai 1.52 MB
Atnaujintas ugdymo turinys - ką turi žinoti 5-8 kl. mokinių tėvai 1.39 MB