Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Nuostatai 2022-03-30 09:42:59 1.37 MB
Tvarkos
Mokyklos lankymo tvarkos aprašas 2022-03-29 14:06:03 211.53 KB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2022-03-29 14:06:03 253.07 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarkos aprašas 2022-03-29 14:06:03 190.42 KB
Mokinių turizmo renginių, ekskursijų, išvykų ir žygių organizavimo tvarkos aprašas 2022-03-29 14:06:03 164.59 KB
Naudojimosi elektronine registracijos sistema tvarkos aprašas 2022-03-29 14:06:03 204.63 KB
Standartizuotų testų organizavimo mokykloje tvarka 2022-03-29 14:06:03 113.57 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2022-03-29 14:06:03 225.56 KB
Krizių valdymo veiksmų planas 2022-03-29 14:06:03 211.59 KB
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos veiklos aprašas 2022-03-29 14:06:03 662.16 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2022-04-25 22:19:20 331.39 KB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi progimnazijoje tvarkos aprašas 2022-09-08 10:42:53 201.42 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2022-03-30 14:12:30 263.78 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2022-06-01 14:34:24 465.02 KB
Etikos komisijos darbo reglamentas 206.9 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 532.48 KB
Priėmimas į progimnaziją
Klasių komplektavimo principai ir vadovų skyrimo klasėms tvarkos aprašas 2022-04-26 09:14:16 368.87 KB
Prašymų formos
Prašymas atleisti nuo pamokos lankymo 2022-03-29 14:07:18 14.9 KB
Prašymas dėl ilgalaikės išvykos 2022-03-29 14:07:18 13.56 KB
Praleistų pamokų teisinimo lapas 2022-03-29 14:07:18 24.2 KB
Prašymas dėl naujo elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo 2022-09-13 09:10:25 27.5 KB
Prašymas dėl pažymos į darželį 2022-03-29 14:07:18 12.9 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2017-2022 m. 2022-03-29 14:07:38 296.86 KB
Tėvų informavimo planas 2022-03-29 14:07:38 169.6 KB
2020 m. veiklos planas 2022-03-29 14:07:38 502.91 KB
2021 m. veiklos planas 2022-03-29 14:07:38 646.17 KB
2022 m. veiklos planas 2022-03-29 14:07:38 1.28 MB
Ugdymo planai
2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos planas 2022-01-04 23:51:57 242.52 KB
2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos planas 2022-01-04 23:52:16 350.61 KB
1 priedas. Žmogaus saugos programos temų integravimas 5-8 klasėse 2022-01-04 23:52:29 87.16 KB
2 priedas. Ugdymo dienų turinio įgyvendinimas 2022-01-04 23:52:42 66.1 KB
3 priedas. Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarkos aprašas 2022-01-04 23:52:59 138.59 KB
4 priedas. Etninės kultūros programos integravimo aprašas 2022-01-04 23:53:09 127.31 KB
5 priedas. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ugdymo programos aprašas 2022-01-04 23:53:20 133.32 KB
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ugdymo programų planas 2022-01-04 23:54:55 824.27 KB
Mėnesio veiklos planai
2022 m. rugsėjo mėnesio mokyklos veiklos planas 2022-10-03 12:57:08 85.89 KB
2022 m. birželio mėnesio mokyklos veiklos planas 2022-10-03 12:57:08 97.15 KB
2022 m. gegužės mėnesio mokyklos veiklos planas 2022-10-03 12:57:08 101.9 KB
2022 m. balandžio mėnesio mokyklos veiklos planas 2022-10-03 12:57:08 91.48 KB
2022 m. kovo mėnesio mokyklos veiklos planas 2022-10-03 12:57:08 292.52 KB
2022 m. vasario mėnesio mokyklos veiklos planas 2022-10-03 12:57:08 253.63 KB
2022 m. sausio mėnesio mokyklos veiklos planas 2022-10-03 12:57:08 78.75 KB
2021 m. gruodžio mėnesio mokyklos veiklos planas 2022-10-03 12:57:08 261 KB
2021 m. lapkričio mėnesio mokyklos veiklos planas 2022-10-03 12:57:08 256.06 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Loretos Kačiušytės Skramtai 2018 metų veiklos ataskaita 2021-11-08 09:23:37 1.52 MB
Virginijos Giršvildienės 2020 metų veiklos ataskaita 1.4 MB
Virginijos Giršvildienės 2021 metų veiklos ataskaita 1.8 MB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-10-20 15:09:07 470.62 KB
Standartizuotų testų rezultatai Atnaujinta Dydis
2018 m. 2-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 2021-10-21 13:17:33 691.14 KB
2018 m. 4-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 2021-10-21 13:17:40 690.17 KB
2018 m. 6-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 2021-10-21 13:17:48 456.54 KB
2018 m. 8-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 2021-10-21 13:17:56 754.62 KB
2019 m. 2-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 691.61 KB
2019 m. 4-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 912.24 KB
2019 m. 8-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 614.88 KB
2021 m. 4-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 605.51 KB
2021 m. 8-ų klasių standartizuotų testų rezultatai 586.01 KB
Mokinio taisyklės Atnaujinta Dydis
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarkos aprašas 2022-01-05 00:05:23 190.42 KB
Mokinio elgesio taisyklės 247.67 KB
Mokyklinių uniformų reglamentas 2022-06-13 13:37:57 363.81 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2022-04-25 22:19:20 331.39 KB
Metodinė taryba Atnaujinta Dydis
Metodinės tarybos nuostatai, 2015-09-11 2022-05-27 08:09:43 391.93 KB
Metodinės tarybos nuostatai, 2022-01-26 2022-05-30 20:23:28 112.62 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos narių funkcijų aprašas 2021-10-13 11:00:19 403.14 KB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas Atnaujinta Dydis
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų VDM tvarkos aprašas 2021-11-08 10:45:09 221.92 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Vilniaus Balsių progimnazijos bibliotekos nuostatai 2022-03-29 14:08:36 211.18 KB
Naudojimosi Vilniaus Balsių progimnazijos biblioteka taisyklės 2022-03-29 14:08:36 160.15 KB
Užklasinio skaitymo sąrašas (atnaujinta 2020-04-03) 2022-03-29 14:08:36 218.2 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarka 2022-03-29 14:08:36 177.06 KB
2019 m. įsigytų vadovėlių ataskaita 2022-03-29 14:08:36 759.63 KB
2020 m. įsigytų vadovėlių ataskaita 2022-03-29 14:08:36 527.75 KB
2021 m. įsigytų vadovėlių ataskaita 2022-03-29 14:08:36 569.09 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
6-10 metų vaikų valgiaraštis 2022-08-31 15:49:23 36.39 KB
11-14 metų vaikų valgiaraštis 2022-08-31 15:40:50 37.6 KB
Pavakarių valgiaraštis 2022-09-14 10:35:18 20.17 KB
Valgiaraščio dienos, spalis 2022-10-04 09:18:19 384.26 KB
Maitinimo paslaugą teikiančios VšĮ "Dvylika žirnių" patiekalų kaina 2022-02-22 15:22:14 342.61 KB
Mokinių uniformų tiekėjų pateikta informacija Atnaujinta Dydis
UAB „Lidata“ kvainoraštis 2022-06-23 13:07:05 597.58 KB
UAB „Manovita" kainoraštis 2022-06-23 13:07:05 484.93 KB
"8 ToGo" kainoraštis 2022-06-23 13:07:05 108.79 KB
"8 ToGo" 2022-06-23 13:07:05 5.37 MB
„Savitas stilius“ kainoraštis 2022-06-23 13:07:05 201.89 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-07-22 08:48:47 494.31 KB
Duomenų valdytojo veiklos įrašas 2021-07-22 08:48:47 417.83 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021-07-22 08:48:47 918.86 KB
Darbuotojų duomenų tvarkymo taisyklės 2021-07-22 08:48:47 431.33 KB
Duomenų subjektų sutikimų gavimo tvarkos aprašas 2021-07-22 08:48:47 297.7 KB
Duomenų subjektų sutikimų gavimo tvarkos aprašo 1 priedas 2021-07-22 08:48:47 548.48 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 1.26 MB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2021 m. III ketv. 2021-10-29 15:07:02 151.86 KB
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2022 m. I ketv. 99.43 KB
1,2 proc. parama Atnaujinta Dydis
2 proc. paramos ataskaita už 2019 m. 135.82 KB
1,2 proc. paramos ataskaita už 2020 m. 156.12 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2022-04-11 15:58:41 559.3 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. 383.76 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. 387.34 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. 386.59 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. 968.89 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. 358.36 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021 I ketv. 2021-10-29 15:04:49 742.82 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021 II ketv. 2021-10-29 15:03:52 808.01 KB