Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos nariai:

Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
Eglė Vileikienė Tėvų atstovas l.e.p. pirmininkas
Neringa Karklė Tėvų atstovas narys
Mildoras Jusevičius Tėvų atstovas narys
Ingrida Adelbergienė Mokytojų atstovas narys
Vita Černienė Mokytojų atstovas narys
Daiva Freigofienė Mokytojų atstovas narys
Mantas Karanauskas Mokytojų atstovas narys
Sofja Putilova Mokytojų atstovas narys
Edvardas Šidlauskas  Mokytojų atstovas narys
Liepa Veronika Borevičiūtė Mokinių atstovas (6E kl.) narys
Martynas Dailidė Mokinių atstovas (6D kl.) narys
Augustė Kašėtaitė Mokinių atstovas (7F kl.) narys
Domas Korsakas Mokinių atstovas (6D kl.) narys
Nojus Oleškevičius Mokinių atstovas (7A kl.) narys
Ana Jenkinienė Vietos bendruomenės atstovas narys
Rimantas Micka Vietos bendruomenės atstovas narys
Virginija Giršvildienė Administracijos atstovas  

Progimnazijos tarybos funkcijos:

 • Teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 • Pritaria Progimnazijos strateginiam planui, metiniam Progimnazijos veiklos planui, Progimnazijos nuostatams, Progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Progimnazijos direktoriaus.
 • Teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo.
 • Svarsto Progimnazijos lėšų naudojimo klausimus, priima sprendimą dėl ugdymo plano pakeitimų.
 • Išklauso Progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia Progimnazijos direktoriui siūlymus dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo.
 • Teikia Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai siūlymus dėl Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo.
 • Svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui.
 • Teikia siūlymus dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
 • Svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
Atnaujinta: 2023-05-25
 • Tvarkaraštis
 • Elektroninis dienynas
 • Registracija pokalbiui
 • Ugdymo aplinka
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
 • 9. 15.50 - 16.35