Profesinis orientavimas

Kas yra ugdymas karjerai, ir kodėl svarbu vaikus ugdyti karjerai nuo mažens? Į šį klausimą atsakysime mokslininkų žodžiais: „Ignoruoti vaikystėje vykstantį karjeros raidos procesą yra tarsi nepaisyti dirvos, į kurią bus sodinamas sodas, kokybės.“, - Niles ir Harris – Bowlsbey

 

Profesinio orientavimo tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t. y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

Kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 38-1804).

Karjeros kompetencijos – žinios, gebėjimai ir vertybinės nuostatos, kurių reikia sąmoningai ir sėkmingai kurti ir valdyti savo karjerą, t. y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką. Karjeros kompetencijos yra bendrosios asmeninės kompetencijos dalis, glaudžiai susijusi su kitomis bendrosiomis ir dalykinėmis kompetencijomis (Ugdymo karjerai programa, 2014).

Profesinio orientavimo uždaviniai, padedantys mokiniui įgyti karjeros kompetencijas:
•    Asmeninių ir grupinių konsultacijų teikimas, karjeros klausimais mokiniams;
•    Profesinio veiklinimo organizavimas (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
•    Reikalingos informacijos teikimas mokiniams bei progimnazijos bendruomenei, karjeros planavimui bei vystymui;
•    Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų supažindinimas su progimnazijoje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis;
•    Mokinių supažindinimas su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais).

Mokiniai įgyja šias karjeros kompetencijas:
•    Savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);
•    Karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);
•    Karjeros planavimo (kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą);
•    Karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).

Profesinio orientavimo organizavimas Balsių progimnazijoje:
•    Švietimo įstaiga, vykdydama mokinių ugdymą karjerai, įgyvendina paslaugas pagal rekomenduojamą profesinio orientavimo paslaugų planą;
•    Ugdymo karjerai veiklų organizavimą ir tinkamų veiklų formų parinkimą vykdo karjeros specialistas bei profesinio orientavimo darbo grupės nariai, derindami savo veiklas su mokyklos bendruomene ir mokiniais, atsižvelgdami į mokyklos poreikius, ugdymo specifiką, galimybes ir prioritetus.

Asmenys, atsakingi už profesinio orientavimo paslaugų teikimą Vilniaus Balsių progimnazijoje:
•    Aira Zigmantaitė, mokyklos psichologė, karjeros ugdymo specialistė, el. p. aira.zigmantaite@balsiumokykla.lt
Profesinio orientavimo darbo grupės nariai:
•    Nijolė Jucienė, technologijų mokytoja, el. p. nijole.juciene@balsiumokykla.lt
•    Jurgita Miškinienė, anglų kalbos mokytoja, el. p. jurgita.miskiniene@balsiumokykla.lt
•    Vaida Stanevičienė, anglų kalbos mokytoja, el. p. vaida.staneviciene@balsiumokykla.lt
•    Eimantas Grybauskas, fizinio ugdymo mokytojas, el. p. eimantas.grybauskas@balsiumokykla.lt
•    Asta Antulienė, anglų kalbos mokytoja, el. p. asta.antuliene@balsiumokykla.lt
•    Jurgita Gaigalienė, etikos mokytoja, el. p. jurgita.gaigaliene@balsiumokykla.lt 

Naudingos nuorodos:

Atnaujinta: 2024-07-04
 • Tvarkaraštis
 • Elektroninis dienynas
 • Registracija pokalbiui
 • Ugdymo aplinka
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
 • 9. 15.50 - 16.35
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!